Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 648

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg predfinanciranja za razdoblje 2021.–2023.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave