Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 643

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Poboljšanje pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u EU-u i državama članicama
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave