Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 656

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 i 153, o prijedlozima izmjena globalnih tehničkih pravilnika br. 7, 15 i 18, o prijedlogu izmjena Zajedničke rezolucije M.R.3, o prijedlozima dvaju novih pravilnika UN-a koji se odnose na vožnju unatrag i sustave za obavješćivanje pri polasku vozila te o prijedlogu novog globalnog tehničkog pravilnika o utvrđivanju snage električnog vozila
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave