Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 624

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.–2027. Prilagodba obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave