Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 667

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija održivosti u području kemikalija Prelazak na netoksični okoliš
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave