Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 93

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ljudska prava
Ravnopravnost spolova
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Obvezujuće mjere za transparentnost plaća - Program rada EK za 2020.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Zaključak Odbora za europske poslove
Radni program za razmatranje stajališta