Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 102

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Akcijski plan za europski stup socijalnih prava - Program rada EK za 2021.