Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 101

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2021. - Inicijativa Strategija o pravima osoba s invaliditetom