Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 109

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave