Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 123

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv širenja terorističkih sadržaja na internetu
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave