Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 174

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na desetom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga izmjena Dodatka A
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave