Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 572

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Nova strategija EU-a za šume do 2030.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Nova strategija EU-a za šume - Prilagođeni program rada EK za 2020.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Mišljenja radnih tijela
Radni program za razmatranje stajališta