Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 567

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu obavješćivanja o neutralizaciji s obzirom na globalnu tržišno utemeljenu mjeru za operatere zrakoplova sa sjedištem u Uniji
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Revizija sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) - Program rada EK za 2021.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Radni program za razmatranje stajališta