Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 562

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Revizija sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) - Program rada EK za 2021.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Radni program za razmatranje stajališta