Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 217

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za trake solidarnosti između EU-a i Ukrajine za olakšavanje izvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda i bilateralne trgovine s EU-om
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave