Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 624

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2022.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave