Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 283

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u provedbi strategije EU-a za biogospodarstvo Europska politika u području biogospodarstva: pregled stanja i buduća kretanja
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave