Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 264

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): Financijsko izvršenje za 2021. i prognoze za razdoblje 2022.–2025.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave