Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 231

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavlja o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/EZ i Odluke (EU) 2015/1814
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti