Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 274

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije o službenom priznanju da su određeni pravni akti Unije doneseni na temelju Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama zastarjeli
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave