Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 650

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravkom (preinaka)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti