Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 245

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povratu i oduzimanju imovine
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Prijedlog direktive o uredima za oduzimanje imovinske koristi – Program rada EK-a za 2021.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Radni program za razmatranje stajališta