Pregled međunarodnih aktivnosti zastupnika od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine aktivno su sudjelovali u svim oblicima redovite međunarodne suradnje kao i na izvanredno održanim sastancima. 

Održano je ukupno 345 sastanaka, od čega 214 bilateralnih sastanaka te 131 sastanak u okviru multilateralne suradnje. U Hrvatskome saboru održano je 210 sastanaka, dok su ostali sastanci održani u inozemstvu, odnosno videokonferencijskim putem (33 sastanka). 

Za vrijeme Prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme 24. i 25. listopada 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora i zastupnici održali su 15 bilateralnih sastanaka.

O održanim sastancima objavljena su priopćenja na saborskim mrežnim stranicama. 

Kalendar i evidenciju međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora vodi Ured za međunarodne i europske poslove. Bilješke s održanih sastanaka dostavljaju se primateljima u Hrvatskome saboru, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i drugim zainteresiranim tijelima državne uprave. 

Tablica 1. Održani sastanci u okviru međunarodne suradnje

 

Broj održanih sastanaka

Bilateralni sastanci

214

Sastanci u okviru multilateralne suradnje

131

Ukupno

345

 

Tablica 2. Sastanci u okviru bilateralne suradnje

 

Broj održanih sastanaka

Sastanci s veleposlanicima

106

Sastanci međuparlamentarnih skupina prijateljstva

58

 

Tablica 3. Sastanci u okviru multilateralne suradnje

 

Broj održanih sastanaka

Izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnim skupštinama

63

Međuparlamentarna suradnja u okviru Europske unije

51

Sastanci u okviru suradnje s Organizacijom za europsku suradnju i razvoj

6

Ostalo (Inicijativa triju mora, Dubrovnik forum i druge konferencije i manifestacije)

17