Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog Zakona o vatrogastvu (P.Z. br. 798)