5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2008. I 2009. GODINU

Prijedlozi financijskih planova za 2007. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2008. i 2009. godinu:
- Hrvatskih voda
- Hrvatskih autocesta
- Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Hrvatskog fonda za privatizaciju
- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Prijedlog Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2007. godinu, s Prijedlogom projekcije proračuna za 2008. i 2009. godinu (konsolidirano);
- Obrazloženje Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2007. i projekcije za 2008. i 2009. godinu;

Rasprava je zaključena 22. studenoga 2006.
Državni proračun je donesen 1. prosinca 2006. (79 glasova "za", 3 "suzdržana").