Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, P.Z.E. br. 107

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 14. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. ožujka 2021. godine. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se ovim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. 

Svrha koju Direktiva treba ostvariti je osigurati neovisnost tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, dostatne resurse za provedbu njihovih ovlasti, minimalne ovlasti koje ta tijela moraju imati te mogućnost izricanja novčanih kazni i dnevnih novčanih kazni za utvrđene povrede.

Također, statusno se određuje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: AZTN) kao opće, nacionalno regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, Uredbom Vijeća (EZ) broj 1/2003 vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te Uredbom Vijeća (EZ) broj 139/2004. 
Na taj način uskladit će se pravni status AZTN-a sa sadržajem poslova koje stvarno obavlja.

Pravni položaj, neovisnost, ustrojstvo i resursi AZTN-a usklađeni su s Direktivom te se time osigurava institucionalna, financijska i operativna neovisnost.

AZTN će biti ovlašten prije pokretanja postupka po službenoj dužnosti pisanim zahtjevom pozvati na obvezni razgovor radi saslušanja bilo kojeg radnika poduzetnika ili udruženja poduzetnika, bilo kojeg radnika drugih pravnih osoba i bilo koju fizičku osobu, ako bi te osobe mogle imati informacije od značaja za primjenu odredbi ovoga Zakona.

Nadalje, ovim Konačnim prijedlogom zakona utvrđeno je da Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja  koje upravlja radom AZTN-a i službene osobe iz stručne službe, kao tijela AZTN-a, provode svoje ovlasti iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, ne dovodeći u pitanje pravo Vlade Republike Hrvatske da, prema potrebi, donese pravila u pogledu opće politike koja nisu povezana sa sektorskim istraživanjima ili postupcima u nadležnosti AZTN-a.
Isto tako, uređuje se pravna osnova za izračun plaće za predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i članove Vijeća, budući da ista do sada nije bila propisana Zakonom i to na način da će se propisati osnovica za obračun plaće predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i članove Vijeća koja je jednaka osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika. 

Ujedno je uređeno da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan.

Nadalje, predstavnik predlagatelja je istaknuo razlike između dva čitanja.


Tako su u Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja unesene sljedeće izmjene:
-    na prijedlog Odbora za zakonodavstvo nomotehnički je dorađen i ujednačen izričaj odredbi članaka: 1., 11., 12., 15., 27., 34. (sada čl. 36.), 35. (sada čl. 37.), 39. (sada čl. 41.), 40. (sada čl. 42.), 41. (sada čl. 43.) i 46. (sada čl. 48.),
-    od strane predlagatelja nomotehnički je dorađen izričaj odredbi članaka: 13, 19. i 37.,
-    u čl. 12., a u odnosu na dodani čl. 26.a, iza st. 5. dodaje se st. 6. kojim je popisano da je AZTN neovisan u namjenskom trošnenju dodijeljenih financijskih sredstava za provedbu svojih ovlasti,
-    u dodanom novom čl. 17., brisan je čl. 34. važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja kao suvišan, obzirom da su odredbe vezane uz izvješće o radu i obvezu AZTN-a na podnošenje Hrvatskom saboru sadržane u čl. 11. Konačnog prijedloga zakona,
-    u dodanom novom čl. 24. propisuje se da u slučaju kada nema zakonskoj pretpostavki za daljnje vođenje postupka, AZTN može samo obustaviti postupak, 
-    u čl. 26., u svrhu prikupljanja podataka ili zbog neodazivanja po zahtjevu AZTN-a na obvezni razgovor, rok stranci za dostavu pisane obrane je 15 dana od primitka Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama,
-    u čl. 30. izmijenjeno je da se prijedlog za nagodbu može podnijeti samo u postupcima kartela te je smanjen postotak umanjenja novčane kazne na 10% do 20% (ovaj raspon je u državama članicama EU u pravilu od 10% do 20%),
-    čl. 36. dopunjen je na način da, ako se povreda  koju je počinilo udruženje poduzetnika odnosi na aktivnosti njegovih članova, najveći iznos novčane kazne koji se može izreći udruženju poduzetnika ne može biti veći od 10% zbroja ukupnoga prihoda ostvarenog na svjetskoj razini svakog člana udruženja koji je djelovao na tržištu na kojem je nastupila povreda od strane udruženja poduzetnika,
-    čl. 38. dorađen je na način da državni odvjetnik može odlučiti da neće pokrenuti kazneni postupak ili može predložiti sudu ublažavanje sankcije koja bi se trebala izreći u kaznenom postupku, ako procijeni da doprinos u otkrivanju kartela nadilazi interes kaznenog progona.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 6 (šest) glasova ”ZA” i 4 (četiri) glasa ”SUZDRŽANA” odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje  

Z A K O N A O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 

Žarko Tušek