Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, prvo čitanje, P.Z.E. br. 150

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 20. sjednici održanoj 30. lipnja  2021. godine razmotrio Prijedlog zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je dana 22. svibnja 2019. godine, objavljena Direktiva (EU) 2019/770 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (Direktiva o digitalnom sadržaju).
U većini država članica Europske unije nema nacionalnog zakonodavstva koje sveobuhvatno uređuje navedeno područje, odnosno uređeno je u okviru različitih propisa (npr. propisima o prodaji, uslugama, najmu i sl.).
Upravo različita pravna uređenja dovode kod potrošača do nesigurnosti glede pravne zaštite u slučaju štete (npr. dobiju pogrešan ili neispravan digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu ili ne mogu pristupiti tom sadržaju ili usluzi), a što podredno stvara i nepovjerenje u prekograničnu kupovinu. Isto tako poduzeća mogu imati dodatne troškove.
Svrha Direktive o digitalnom sadržaju je doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta uz istovremeno osiguravanje visokog stupnja zaštite potrošača utvrđivanjem zajedničkih pravila o određenim zahtjevima u pogledu ugovora između trgovaca i potrošača o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga.
Prijedlogom Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga u potpunosti će se transponirati odredbe Direktive o digitalnom sadržaju u pravni poredak Republike Hrvatske. Dakle, postiže se maksimalna harmonizacija nacionalnog zakonodavstva s predmetnom Direktivom. 
Pojašnjeno je da digitalni sadržaj po definiciji uključuje računalne programe i mobilne aplikacije, kao i videosadržaje i zvučne datoteke u digitalnom obliku, dok digitalne usluge uključuju, primjerice, usluge računalstva u oblaku i društvene medije.

Nadalje, Prijedlogom zakona propisuju se pravila o:
1.    usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom na način da se odrede subjektivne i objektivne pretpostavke i rokovi sukladno kojim se smatra da je digitalni sadržaj ili usluga usklađena;
2.    načinima isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge;
3.    preinaci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u smislu određivanja pretpostavki i uvjeta pod kojima je takva preinaka dopuštena;
4.    pravnim sredstvima u slučaju kršenja odredbi zakona, i to:
a) propisivanje ovlaštenih tijela za provođenje nadzora nad provedbom odredaba zakona (tržišni inspektori),
b) propisivanje prikladnih i učinkovitih prekršajnih sankcija u slučaju da trgovac postupa protivno odredbama ovoga zakona.

Donošenjem Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga izvršiti će se pravovremeno i potpuno usklađivanje sa europskim zakonodavstvom u području isporuke digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga. 
Također, popunjavanjem pravnih praznina zajamčit će se pravna sigurnost, smanjiti troškovi za poduzeća i povisiti razina zaštite potrošača. 

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 9 (devet) glasova ”ZA” i 1 (jedan) glas „SUZDRŽAN“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći  

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Prijedlog zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. 

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 

                                Žarko Tušek