Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Godišnjem izvješću o državnim potporama za 2007. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 18. sjednici održanoj 27. studenoga 2008., razmotrio je Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 140/05.), dostavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, aktom od 13. studenoga 2008 .

Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Godišnjem izvješću raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela.

Uvodno izlaganje podnijela je predstavnica predlagatelja izvijestivši da su državne potpore u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu iznosile 8.947,4 milijuna kuna što je 3,3% BDP-a. Najznačajniji oblik potpora su državna jamstva, zatim slijede subvencije i porezna izuzeća, te krediti pod povoljnijim uvjetima i udjeli u vlasničkom kapitalu. Kad se govori o vrstama potpora treba istaknuti da horizontalne potpore u znatno manjoj mjeri narušavaju tržišno natjecanje od sektorskih potpora te bi slijedom navedenog u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i ravnomjernog regionalnog razvitka, bilo poželjno u narednim godinama povećati horizontalne potpore. Kontrola državnih potpora važna je ne samo radi osiguravanja svim poduzetnicima jednakih uvjeta tražišnog poslovanja, već je i jedan od važnih čimbenika povećanja konkurentnosti poduzetnika te privlačenja i poticanja domaćih i stranih investitora

Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagatelja postavljeno je pitanje tretmana jamstava za brodogradnju koji su bili predmet Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U svome odgovoru predstavnica predlagatelja pojasnila je da je Republika Hrvatska preuzela obvezu usklađivanja dodjele potpora sa zakonodavstvom Europske unije i to na način da se pojedinačne potpore trebaju uskladiti odmah, a programi potpora u roku od četiri godine. Po mišljenju predstavnice predlagatelja ne može se tražiti povrat potpora koje su dane za zatečene programe uz napomenu da je to svakako pitanje pregovora.

Postavljeno je i pitanje hoće li RH u skladu sa svojom nacionalnom gospodarskom poltikom moći isplaćivati potpore uz potpore koje će dobivati iz zajedničkog proračuna EU ili će kompletne potpore biti centralizirane? Predstavnica predlagatelja istaknula je da su države članice slobodne u utvrđivanju politike potpora, ali je za isto potrebno odobrenje Europske komisije. Napomenula je da će u RH sukladno zakonodavstvu EU biti ustrojeno koordinacijsko tijelo za dodjeljivanje potpora.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKLJUČKA

Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina prof. dr. sc. Dragana Kovačevića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Dragan Kovačević