Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, prvo čitanje, P.Z.E. br. 409

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 21. sjednici, održanoj 26. rujna 2018. godine Prijedlog zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. srpnja 2018. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva istaknuo je da je Republika Hrvatska, kao potpisnica konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana, preuzela obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom s ciljem njihovog ravnopravnog sudjelovanja u građanskim, ekonomskim, političkim, kulturnim i društvenim područjima života. S tim u vezi, Republika Hrvatska sudjelovala je u donošenju Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ovim zakonom osigurava se provedba obveza Republike Hrvatske iz te Direktive: propisuju se zahtjevi u pogledu pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora kako bi se oni učinili pristupačnijima svim korisnicima, a posebno osobama s invaliditetom. Obveznici primjene zakona su tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koja su osnovala ta tijela ako su uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj. Nadzor nad provedbom zakona bio bi u nadležnosti Povjerenika za informiranje, koji će moći podnositi optužne prijedloge i izdavati prekršajne naloge za utvrđene prekršaje. Zakon bi, sukladno Direktivi, stupio na snagu 23. rujna 2019. godine.

Odbor je bez rasprave jednoglasno (sa 7 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Prijedlog zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je dr.sc. Andrija Mikulić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Andrija Mikulić