Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Pravilniku o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka - potvrđivanje

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 10. sjednici, održanoj 6. svibnja 2021. godine Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka (potvrđivanje), koji je Hrvatskom saboru dostavila Agencija za zaštitu osobnih poadataka, aktom od 25. studenoga 2020. godine.

Odbor je navedeni Pravilnik razmotrio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetni Pravilnik.

Uvodno obrazloženje podnio je ravnatelj Agencije. 

Odbor je bez rasprave, jednoglasno ( s 10 glasova ”ZA”)  odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o potvrđivanju Pravilnika o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka.


                             PREDSJEDNICA ODBORA
                        
 Natalija Martinčević