Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Konačnom prijedlogu zakona o azilu, P. Z .E. br. 573

Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je, na 61. sjednici održanoj 13. lipnja 2007. godine, Konačni prijedlog zakona o azilu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. svibnja 2007. godine.
Odbor je Konačni prijedlog ovog zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.

U raspravi je konstatirano da je u Konačni prijedlog zakona o azilu ugrađen značajan broj prijedloga i sugestija danih u raspravi o Prijedlogu zakona, uključujući i neke od primjedbi i prijedloga Odbora. Pritom je posebno istaknuto omogućavanje tražiteljima azila podnošenja žalbe protiv prvostupanjske odluke Povjerenstvu za azil, te mogućnost pravne zaštite u postupku pred Upravnim sudom.
Izraženo je međutim mišljenje da bi pojedine odredbe trebalo još poboljšati kao bi se došlo do zadovoljavajućih zakonskih rješenja.

Nakon provedene rasprave Odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O AZILU

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske sa slijedećim

AMANDMANOM

U članku 60. stavak 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:
„- tražitelj azila došao iz sigurne treće zemlje gdje postoji veza između osobe koja traži azil i odnosne treće zemlje, na temelju čega bi bilo razumno očekivati da se ta osoba vrati u tu zemlju“.

Obrazloženje:
U članku 2. Konačnog prijedloga zakona uveden je koncept „sigurne treće zemlje“ predviđen Direktivom Vijeća Europe o minimalnim standardima za postupke dodjeljivanja i oduzimanja izbjegličkog statusa. Iako je definicija tog koncepta u Konačnom prijedlogu zakona uglavnom u skladu s navedenom Proceduralnom direktivom, zakonska pravila koja reguliraju taj koncept ne sadrže jamstvo predviđeno u članku 27(2)(a) Direktive koje predviđa: „da primjena koncepta sigurne treće zemlje podliježe pravilima nacionalnog zakonodavstva što uključuje pravila koja predviđaju vezu između osobe koja traži azil i odnosne treće zemlje, a na temelju čega bi bilo razumno očekivati da ta osoba ode u tu zemlju“. Iz navedenog razloga amandmanom se predlaže preciziranje odredbe sadržane u čl. 60. st. 1. podstavak 4. Konačnog prijedloga zakona.
     
Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr. sc. Furia Radina, predsjednika Odbora.


                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                dr. sc. Furio Radin