Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu s rasprave o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na 59. sjednici održanoj 16. svibnja 2007. godine razmotrio je Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Pučki pravobranitelj, aktom od 3. travnja 2007. godine. Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu 
raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnici Pučkog pravobranitelja obrazložili su osnovne odrednice predmetnog Izvješća, pri čemu su se  posebice osvrnuli na dio Izvješća koji se odnosi na lokalnu samoupravu.
S tim u svezi predstavnici Pučkog pravobranitelja su istaknuli da se povrede prava na koje ukazuju građani i zbog kojih su se građani obraćali Pučkom pravobranitelju, u prvom redu odnose na opće akte koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave, nad kojima nadzor provode uredi državne uprave u županijama, pojedino središnje tijelo državne uprave, nadležno za upravno područje na koje se odnosi sadržaj općeg akta i Središnji državni ured za upravu. 

Pored toga, predstavnici Pučkog pravobranitelja su istaknuli da se značajan dio povreda prava građana odnosi na akte koje donose poglavarstva, a koji prelaze okvire provedbenog akta i poprimaju obilježje općeg akta i koji su protivni odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pored navedenog, u uvodnom izlaganju naglašeno je da je potrebno osigurati dosljedniju provedbu upravnog nadzora, sukladno postupku i ovlastima za provedbu upravnog nadzora, utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i posebnim zakonima, temeljem kojih jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose opće i pojedinačne akte. 
Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika Pučkog pravobranitelja, članovi Odbora podržali su Izvješće pučkog pravobranitelja za 2006. godinu.

Iznijeto je mišljenje člana Odbora prema kojem bi trebalo preispitati stanje u Požeško-slavonskoj županiji obzirom da su zbog donošenja Odluke o ustrojstvu upravnih tijela, koju je donijela županija, ugrožena prava zaposlenika. Pri tome je konstatirano, da  je 17 zaposlenika županije ostalo bez posla, a što je izravna posljedica donošenja narečene Odluke.
U raspravi je ukazano na potrebu donošenja posebnog Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, kojim bi se cjelovito uredila sva prava, obveze i odgovornosti lokalnih službenika i namještenika.
Naime, do donošenja posebnog zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, na  službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima (”Narodne novine” br. 27/01.), a što je regulirano člankom 144. stavkom 3. Zakona o državnim službenicima. 
Pored navedenog, u raspravi je ukazano na dio predmetnog Izvješća o lokalnoj samoupravi, u kojem se konstatira da redoviti nadzor nad općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema zaprimljenim pritužbama građana očito nije uspostavljen. Pri tome je iznijeto mišljenje prema kojem su osigurani zakonski preduvjeti za uspostavljanje redovitog nadzora nad općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da je potrebno  osigurati učinkovitiju provedbu zakona.  

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

Prihvaća se Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Zvonimir Mršić