Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona, P.Z. br. 244

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona, P.Z. br. 244, koje je aktom od 28. studenoga 2017. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbama članaka 87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

O ovoj točki dnevnog reda provedena je, u skladu s člankom 247. stavkom 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora  objedinjena rasprava, zajednička s raspravom o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, P.Z. br. 245.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja dodatno je obrazložila razloge podnošenja ovog Prijedloga zakona. Naime, predlagatelji smatraju  da se mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora kod delikata nasilja i spolnih delikata treba provoditi i prema osuđenicima koji su kraće vrijeme proveli na izdržavanju zatvorske kazne, te su uvjerenja da je društveno opravdano produljiti vrijeme provjeravanja zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora za počinjenje kaznenih djela iz Glave XVI. Kaznenog zakona. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja u članku 33.traži da rok zastare za pokretanje kaznenog postupka za spolne delikte počinjene nad djetetom bude dovoljan kako bi se omogućilo učinkovito pokretanje postupka nakon što je dijete žrtva postalo punoljetno. S obzirom na narav seksualnih delikata i posljedice koje osoba izložena spolnom zlostavljanju trpi, vremenski period koji joj se ostavlja da smogne snage da progovori o vrsti zlostavljanja, te pretrpi sve neugodnosti koje otkrivanje i procesuiranje počinitelja sa sobom nosi, ne smije biti ograničen. To je izuzetno važno i zbog omogućavanja prevencije u onim slučajevima u kojima postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela prema novim generacijama djece ukoliko se počinitelj ne procesuira. Slijedom toga, predloženim izmjenama i dopunom Kaznenog zakona uređuje se da kazneni progon ne zastarijeva za teška kaznena djela zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Nadalje, izmjenama i dopunom Kaznenog zakona predlažu strože kažnjavanje za kaznena djela spolnog zlostavljanja djeteta mlađeg od petnaest godina, spolnog zlostavljanja djeteta starijeg od petnaest godina, zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina, mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba, podvođenja djeteta, iskorištavanja djece za pornografiju, iskorištavanja djece za pornografske predstave, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske pojasnio je kako Vlada Republike Hrvatske smatra kako su ispunjene pretpostavke za ovu zakonsku izmjenu kojom će se poboljšati zakonodavni okvir u ovom dijelu, napominjući kako imaju manjih nomotehničkih primjedbi, te je uvjeren da će u izradi Konačnog prijedloga izmjena i dopune Kaznenog zakona sve takve primjedbe biti razmotrene i usvojene na zadovoljavajući način kako bi ovaj Zakon bio donesen u Hrvatskome saboru.

U raspravi koja je uslijedila svi članovi Odbora podržali su i pozdravili predložene izmjene iz Prijedloga zakona. Vezano uz primjedbu da je registar pedofila u nekim zemljama javan, a kod nas će i nadalje biti tajan, odgovoreno je kako on neće biti dostupan široj javnosti jer bi se to protivilo odredbama Ustava Republike Hrvatske, no on će biti dostupan svim institucijama i nadležnim tijelima koje u njega trebaju imati uvid, te pojedincima uz odobrenje.

Nadalje, postavljeno je pitanje izmjena drugih zakona kojima bi se trebalo, u skladu s ovim predloženim izmjenama, dodatno regulirati zapošljavanje u institucijama koje rade s djecom, odnosno potreba propisivanja obveze svim takvim institucijama da prilikom raspisivanja natječaja kao uvjet navedu dostavu izvatka iz kaznene evidencije, a ne samo potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Prvenstveno su se članovi Odbora u ovom smislu osvrnuli na zapošljavanje u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i u udrugama civilnog društva koje rade s djecom, pa i u sportskim klubovima, u kojima pak ne postoji obveza dostave ikakvih dokumenata prilikom odabira trenera koji će raditi s djecom. U tom smislu članovi Odbora smatraju kako bi državne institucije trebale uputiti naputke svim ravnateljima odgojno-obrazovnih institucija, udrugama i sportskim klubovima da prilikom odabira osoba koje će raditi s djecom osobito obrate pozornost na potrebu dostave zadovoljavajuće dokumentacije, a zadatak je zakonodavca omogućiti uvid svim takvim institucijama u kaznenu evidenciju.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora za obitelj, mlade i sport jednoglasno su (10 glasova ZA) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka:

I. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona
II. Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja dostavit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Marija Puh, potpredsjednica Odbora.


POTPREDSJEDNICA ODBORA

Marija Puh