Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prvo čitanje, P.Z. br. 425

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 43. sjednici, održanoj 29. studenoga 2018. godine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 30. kolovoza 2018. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako se prijedlogom izmjene Zakona predlaže da radnici školskih ustanova, bilo oni koji rade u odgojno-obrazovnom procesu, bilo radnici koji rade na projektima koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije, financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014-2021 i Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, ukoliko se plaća financira iz projekta, imaju za vrijeme trajanja projekta pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta do 30%. Radi motiviranja radnika školske ustanove, koji rade na tehničkoj i stručnoj pripremi i razvoju projekata, predlaže se mogućnost uvećanja koeficijenta složenosti posla do određenog postotka u periodu njegove provedbe, a ovisno o angažmanu službenika na projektu, o čemu bi čelnik donio odluku. Nakon dovršetka projekta, zaposlenik ne bi imao više pravo na dodatak. 

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske dodatno je pojasnila razloge neprihvaćanja Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
U raspravi, većinom glasova članova Odbora, nije podržano donošenje ovog Prijedloga zakona, činjenicom što predložena rješenja ne uređuju na sustavan i cjelovit način provedbu projekata Europske unije u odgojno-obrazovnim ustanovama. Isto tako, uvažavajući odredbe kojima se propisuje financiranje poslova na projektima EU, u raspravi je istaknuta potreba normiranja odredbi uvećavanja koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i za projekte koji  nisu projekti Europske unije. 
Suprotno tome, mišljenje je pojedinih članova Odbora da će navedene izmjene Zakona na kvalitetan način urediti provedbu projekata u svim odgojno-obrazovnim ustanova.
        
Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je većinom glasova (7 glasova “ZA” i 5 “PROTIV”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju 
u osnovnoj i srednjoj školi, P.Z. br. 425

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA 
doc. dr. sc. Vesna Bedeković