Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, P.Z. br. 684

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 52. sjednici održanoj 18. rujna     2019. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. rujna 2019. godine.
Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora.  
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je Republika Hrvatska stranka mjerodavnih međunarodnih konvencija i protokola vezanih za borbu protiv terorizma, Povelje Ujedinjenih Naroda, kao i Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, sastavljene u Varšavi 2005. godine.

Ovim prijedlogom Zakona potvrđuje se Dodatni protokol uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka. Republika Hrvatska potpisala je Dodatni protokol u listopadu 2017. godine.

Cilj je Dodatnog protokola usklađivanje zakonodavstava država članica Vijeća Europe kako bi se olakšala međusobna suradnja, učinkovitije sprječavanje i suzbijanje terorizma. Protokolom se dopunjuju odredbe Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, u pogledu inkriminacija radnji opisanih u člancima 2. do 6. Protokola, mjerama na nacionalnoj razini kao i međunarodnom suradnjom. Navedenim člancima inkriminiraju se dijela: pohađanje obuke za terorizam, putovanje u inozemstvo u svrhu terorizma, financiranje putovanja u inozemstvo u svrhu terorizma, organiziranje ili drukčije olakšavanje putovanja u inozemstvo u svrhu terorizma. Nadalje, u skladu sa svojim domaćim pravom i postojećim međunarodnim obvezama, svaka stranka poduzima potrebne mjere radi pravodobne razmjene svih raspoloživih relevantnih informacija o osobama koje putuju u inozemstvo u svrhu terorizma i uspostavlja kontaktnu točku dostupnu 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu. 

Također, u provedbi ovog Protokola svaka stranka mora osigurati poštivanje obveza u pogledu ljudskih prava, osobito pravo na slobodu kretanja, izražavanja, udruživanja i slobodu vjeroispovijesti, a utvrđivanje i primjena inkriminacija iz Protokola trebala bi biti podložna načelu proporcionalnosti. Za razmjenu policijskih podataka o stranim terorističkim borcima u Republici Hrvatskoj kontaktna točka uspostavljena je u Službi terorizma Uprave kriminalističke policije tijekom radnog vremena, odnosno u Službi za međunarodnu policijsku suradnju Uprave kriminalističke policije izvan radnog vremena, u dane vikenda i neradne dane. Potvrđivanjem ovog Dodatnog protokola Republika Hrvatska priključuje se međunarodnoj suradnji radi prevencije i sankcioniranja terorizma, koji danas predstavlja problem globalnih razmjera i izravnu prijetnju slobodi i životu pojedinaca. 

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa osam (8) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

dr. sc. Orsat Miljenić