Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe s rasprave o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu&nbsp

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora razmotrio je na 54. sjednici održanoj 24. travnja 2007. godine Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio pučki pravobranitelj Republike Hrvatske aktom od 03. travnja 2007. godine.

Odbor je predmetno Izvješće razmotrio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Uvodno, pučki pravobranitelj istaknuo je da u odnosu na prethodnu godinu Ured pučkog pravobranizelja bilježi neznatan porast pritužbi građana na rad nositelja pravosudne vlasti. Zaprimljene pritužbe na rad sudova pučki je pravobranitelj dostavljao Ministarstvu pravosuđa, koje ga je redovito izvještavalo o poduzetim radnjama na ispitivanju pritužbi, dok je u predmetima u kojima se vodi upravni spor, pritužbe zbog dugotrajnosti postupka pučki pravobranitelj dostavljao predsjedniku Upravnog suda RH. Mišljenja je da za postupanje po pritužbama nije dovoljan samo nadzor Ministarstva pravosuđa, stoga je ponovio raniju ocjenu da bi bilo korisno da se određeni oblici kontrole po pritužbama povjere pučkom pravobranitelju. Ocijenio je da mjere i aktivnosti Vrhovnog suda na rješavanju zaostalih predmeta  i praćenju rada sudova  daju rezultate, ali da treba riješiti probleme najopterećenijih sudova u Zagrebu i Splitu, te Upravnog suda RH. Smatra da Upravni sud RH mora promjeniti praksu rada kako bi manje predmeta odlazilo na Europski sud za ljudska prava.
 
U dijelu Izvješća koji govori o uvjetima rada Ureda pučkog pravobranitelja, pravobranitelj apelira na potrebu osiguranja prostora za rad.

U raspravi su članovi Odbora istaknuli da se većina izvješća pučkog pravobranitelja i u prošloj godini odnosi na neefikasan rad državne uprave, te da su potrebne odlučnije mjere na poboljšanju stanja. Primjerice je istaknuto da bi prvostupanjska i drugostupanjska upravna tijela u žalbenom postupku, u zakonom propisanim slučajevima trebala meritorno riješiti upravnu stvar, kako bi se smanjio broj predmeta koji se upućuju na ponovno odlučivanje, te time doprinijelo efikasnosti upravnog postupka.

Istaknuto je da mjere Vrhovnog suda RH na području pravosuđa daju dobre rezultate, te da iste tek treba očekivati od pravosudne inspekcije s obzirom da je proteklo kratko vrijeme od stupanja na snagu Zakona..

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa osam glasova”za” odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka

                   Prihvaća se Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio gospodina Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora.

                                     
                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                          Emil Tomljanović