Odbor za razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za razvoj i obnovu o Godišnjem izvješću o državnim potporama za 2007. godinu

Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 21. studenoga 2008. godine, razmotrio je Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj 140/05), dostavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, aktom od 13. studenoga 2008. godine.
Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog  tijela.
U uvodnom obrazloženju podnositeljica Izvješća navela je da je Izvješće analitički instrument praćenja dodjele državnih potpora prema strateškim gospodarskim ciljevima, te ukazuje na učinkovitost pojedinih gospodarskih grana s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast. Naglašeno je da su ukupne državne potpore u 2007. godini uvećane za 13% u odnosu na 2006. godinu, te da je u istom razdoblju zabilježen relativni rast potpora kao udjela u BDP-u i iznosi 3,3% za 2007. godinu u odnosu na 2006. godinu kada je iznosio 3,2%.
Izuzmu li se potpore poljoprivredi i ribarstvu, rast potpora za industiju i usluge u 2007. godini u odnosu na 2006. godinu viši je za 6,8% i bitno je umanjen od rasta zabilježenog u prethodnoj godini, kada je iznosio 83%.
Analiza ukazuje na trend opadanja udjela horizontalnih potpora u ukupnim državnim potporama u promatranom trogodišnjem razdoblju (od 2005. do 2007.) i dodijeljene industriji i uslugama iznose 14,3%, dok su istodobno sektorske potpore tijekom sve tri godine razmjerno visoko zastupljene i njihov udio iznosi 74%.
Istaknuto je da potpore na regionalnoj razini pokazuju blagi ali stabilni rast što se smatra pozitivnim trendom. 
Udio potpora za zapošljavnje  povećane su u odnosu na 2006. godinu, te su u najvećoj mjeri  dodijeljivane u obliku poreznih olakšica i subvencija, te iznimno državnih jamstava.
U raspravi je podržano Izvješće koje daje analitički pregled državnih potpora dodijeljenih u 2007. godini s prikazom podataka za 2005. i 2006. godinu.
Ukazano je na potrebu daljnjeg rasta državnih potpora do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, uz potrebu postojanja jasnih mehanizama za raspodjelu potpora, te stalne analize, odnosno primjene procjena učinkovitosti korištenja potpora.
Izdvojeno je pitanje subvencija i naglašeno da u smislu potrebe zaštite tržišnog natjecanja one ne smiju biti takve prirode da narušavaju principe tržišta.
Uz pitanje udjela državnih potpora po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju naglašena je potreba uvođenja strogih pravila o dodjeli državnih potpora, te  potreba korištenja  pravila Europske unije tijekom vremena prilagodbe.
Odbor je nakon provedene rasprave, jednoglasno predložio Hrvatskome saboru da prihvati

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa mr. sc. Zdenka Čuhnil.

 


                                                                                PREDSJEDNICA ODBORA
                                                                                                mr. sc. Zdenka Čuhnil