Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 445

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 48. sjednici održanoj 18. siječnja 2019. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. prosinca 2018. godine. 

Odbor je navedeni Konačni prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja naveo je da će donošenje ovoga Zakona pridonijeti jačanju pravne zaštite prijavitelja nepravilnosti i podići javnu svijest građana o nužnosti podnošenja prijava nepravilnosti radi zaštite javnog interesa. Također, njegovo donošenje imati će učinak u području zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske, zaštite okoliša, zaštite ljudskih prava i općenito pravne sigurnosti, jer će uz kvalitetnu provedbu zakona potencijalni prijavitelji nepravilnosti biti ohrabreni prijavljivati korupciju, nezakonitosti i druge nepravilnosti. 

U raspravi je predloženo u članku 3. točki 4. riječi: „zapošljava najmanje pedeset osoba“ zamijeniti riječima: „samostalno ili s povezanim društvima zapošljava najmanje dvadeset osoba“ ili alternativno da se kao obveznici ovoga Zakona obuhvate i trgovačka društva „...neovisno o broju zaposlenih s velikom aktivom ili velikim godišnjim prihodom...“. Također, predloženo je preispitati odredbu u dijelu koja se odnosi na doseg ovoga Zakona u odnosu na pojedina tijela javne vlasti s obzirom na mali broj zaposlenih.

Također, predloženo je doraditi odredbu članka 17. stavaka 1. i 2. u dijelu koja se odnosi na imenovanje povjerljive osobe na prijedlog 20% radnika i to u slučaju ako je predloženo više kandidata te predvidjeti za to odgovarajući postupak. Osim toga predloženo je dodatno propisati mogućnost opoziva povjerljive osobe kada ju imenuje poslodavac bez donošenja odluke od strane 20% radnika.

U odnosu na Ured pučkog pravobranitelja, koji će kao nadležno tijelo izvršavati vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, predloženo je da se zbog povećanog obima poslova osiguraju dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Odbor većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.

                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA
    
                                akademik Željko Reiner