Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 705

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 60. sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja je, između ostalog, naveo kako je s ciljem provedbe Nacionalnog programa reformi 2019. u okviru reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru 1.4.4. „Decentralizacija i racionalizacija“, nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) potrebno uspostaviti jedinstveni normativni okvir kojim se na dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave.

Tijekom rasprave predloženo je preispitati odredbe koje se odnose na nadzor zakonitosti općih akata u smislu tijela nadležnog za postupanje. 

Također predloženo je detaljnije urediti odredbe koje se odnose na dostavu akata jedinica lokalne samouprave kako bi se izbjegla različita praksa postupanja. 

Osim toga, predloženo je u članku 2. Prijedloga, umjesto brisanja stavka 6. u članku 42., urediti ga na način produljenja roka od 8 dana s obzirom da rok nije određen člankom 11. Prijedloga.

Odbor većinom glasova (7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“)  podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.


                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA
    
                                akademik Željko Reiner