Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, P.Z.E. br. 118

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 27. sjednici održanoj 21. travnja 2021.godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, P.Z.E. br. 118, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. travnja 2021. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 14.

U članku 14. iza riječi: „naprednih“ dodaje se riječ: „biogoriva“.

II. Na članak 24. 

U članku 24. stavku 1. iza riječi: „iza“ dodaje se riječ: „prve“, a ispred riječi: „obnovljive“ dodaje se veznik: „i“.

U stavku 2. ispred riječi: „obnovljive“ dodaje se veznik: „i“.

Obrazloženje I. i II. amandmana

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac