Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o azilu, P. Z. E. br. 573

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 98. sjednici održanoj 12. lipnja 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o azilu, P. Z. E. br. 573, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. svibnja 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga Odbor daje prijedloge da predlagatelj preispita pojedina rješenja a odnose se na:

- članak 2. - glede teksta nakon određivanja pojma ''Sigurna treća zemlja'' jer preostali tekst predstavlja materijalnu odredbu,

- na članak 106. - u stavku 3. nije razvidno kada će se izvršiti mjera protjerivanja jer se postupak može okončati tako da i konačna odluka može biti izvršna a u svakom slučaju to je pravomoćna odluka

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik