Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o informacijskoj sigurnosti, P. Z. br. 619

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 104. sjednici održanoj 12. srpnja 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o informacijskoj sigurnosti, P. Z. br. 619, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. srpnja 2007.
2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći


AMANDMANE

I. Na članak 2.
U članku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

''Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:''

II. Na članak 7.
U članku 7. riječi: ''razradit'' će se pravilnicima'' zamjenjuju se riječima: ''propisat će se pravilnicima koje donose čelnici''

III. Na članak 8.
U članku 8.  u uvodnoj rečenici riječi: ''u okviru kojih'' zamjenjuju se riječima: ''za koja''.

IV. Na članak 9.
U članku 9. stavku 2. riječ: ''posjedovati'' zamjenjuje se riječju: ''ishoditi''.

V. Na članak 11.
U članku 11. stavku 1. riječi: ''u okviru kojeg'' zamjenjuju se riječima: ''za koje''.

VI. Na članak 13.
 U članku 13. stavku 1. riječ: ''utvrđene'' zamjenjuje se riječju: ''propisane''.
 U stavku 2. riječ: ''posjedovati'' zamjenjuje se riječju: ''ishoditi''.

VII. Na članak 22.
U članku 22. stavak 1. briše se.

VIII. Na članak 29.
U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

''(1) Obvezuje se CARNet da uskladi svoj statut i dostavi Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost na suglasnost u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona''.

U stavku 2. riječi: ''tri mjeseca od dana donošenja Pravilnika iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona'' zamjenjuje se riječima: ''u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona''.

Obrazloženje amandmana od I. do VIII.

 Nomotehnički se uređuje izričaj.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
  

 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Florijan Boras, dipl. pravnik