Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 16

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 4. sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 16, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. rujna 2020. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članke 11., 12. i 13.

U članku 11. stavku 1., članku 12. stavku 1. i članku 13. stavku 1. riječi: „ako se posebnim zakonom isto ne dozvoljava“ zamjenjuju se riječima: „ako posebnim propisom nije drugačije propisano“. 

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje i ujednačava izričaj s temeljnim propisom.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
Marija Jelkovac