Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 158

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 28. sjednici, održanoj 23. rujna 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 158, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2008. godine. 
 
2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.

U članku 1. u stavku 3. izmijenjenog članka 41. riječ: „postojećim“ u oba slučaja briše se.
U stavku 7. iza riječi: „redova“ dodaje se riječ: „pripadnika“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

II. Na članak 2.

U članku 2. stavku 1. izmijenjenog članka 90. riječ: „profesionalno“ zamjenjuje se riječju: „sa“.
U stavku 2. riječi: „obavljaju profesionalno“ zamjenjuju se riječima: „zasnivanjem radnog odnosa“, a riječi: „obavljati profesionalno“ zamjenjuju se riječima: „obavljati sa“.

 Obrazloženje:

Očekuje se da će izabrane osobe dužnost na koju su izabrane obavljati profesionalno, bez obzira da li tu dužnost obavljaju zasnivanjem radnog odnosa ili ne. Radi toga se amandmanom dorađuje izričaj.

 III. Na članak 3.

U članku 3. iza riječi: „Zakon“ dodaju se riječi: „objavit će se u „Narodnim novinama“,a“.

 Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

4. Pored utvrđenih amandmana Odbor predlaže da predlagatelj preispita pojedina rješenja i svojim amandmanima otkloni manjkavosti na koje se ukazuje i to:

-preispitati mogućnost da se na određeni način onemogući da član uprave trgovačkog društva može biti načelnik, općinski načelnik, gradonačelnik, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba. Ovo načelno, a posebno glede trgovačkih društava koja su u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu države.

-predlaže se preispitati mogućnost da se rok iz članka 2. stavka 3. izmijenjenog članka 90. produlji, ali i to da se na razvidan način utvrdi radi li se o prekluzivnom roku, te može li svoje opredjeljenje osoba mijenjati samo jedanput ili više puta tijekom mandata.
     
5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl. pravnik