Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 41

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 12. sjednici, održanoj 29. travnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 41, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. travnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE


I. Na članak 4.

U članku 4. stavku 2. riječ: „na“ zamjenjuje se riječju: „do“. 
U stavku 4. iza riječi: „dostaviti“ dodaju se riječi: „poslodavcu kod kojega je zaposlen“.

Obrazloženje:

Na razvidan način dorađuje se izričaj.

II. Na članak 8.

U članku 8. stavku 1. riječi: „ili ako to nije moguće, zakonom ili drugim propisima usvojiti“ zamjenjuju se riječju: „utvrditi“.

Obrazloženje:

Nije moguće jednim zakonom uvjetovati donošenje drugog zakona, odnosno propisa bilo kakvim dogovorom i uz „poticanje svih relevantnih oblika socijalnih dijaloga“.

III. Na članak 20.

U članku 20. stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6. mijenjaju se tako da glase: 
„(1) Radionica jest pravna ili fizička osoba-obrtnik koja na temelju dozvole Ministarstva može obavljati djelatnost:
1. provjere i pregleda tahografa,
2. ugradnju i ispitivanje tahografa,
3. popravak i demontažu tahografa. 
(2) Radionica u okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka kao poslove radionice može: 
-aktivirati, kontrolirati, servisirati, kalibrirati, te plombirati tahografe, prenositi podatke s tih uređaja, utvrđivati nemogućnost prijenosa podataka s uređaja, uklanjati i demontirati uređaje, te za njih izrađivati identifikacijske oznake. 
(3) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka radionica može obavljati za:
1. analogne tahografe, 
2. digitalne tahografe. 
(4) U dozvoli mora biti utvrđeno koju od djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka radionica može obavljati. 
(5) Ista radionica može obavljati istu djelatnost za obje vrste tahografa pod uvjetom da za svaku vrstu tahografa ima zasebnu dozvolu. 
(6) Dozvola se izdaje na rok od 5 godina.“
U stavku 7. riječi: „odluke iz stavka 5. ovoga članka“ zamjenjuju se riječima: „rješenja kojim se dozvola daje ili uskraćuje“.

Obrazloženje:

Dorađuje se izričaj kako bi bilo razvidno da se radi o djelatnosti, a ne o izvođenju postupka.

IV. Na članak 21.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Iznimno od odredbe članka 20. stavka 5. radionica koja obavlja samo djelatnost provjere i pregleda tahografa moraju obavljati za analogne i digitalne tahografe.“

U stavku 2. riječi: „vidljivo mjesto“ zamjenjuju se riječima: „ oglasnoj ploči“.

Obrazloženje:

Na razvidan način uređuje se izričaj, te usklađuje s odredbom članka 26. stavka 6.

V. Na članak 22.

U članku 22. stavku 2. uvodna rečenica i podstavak prvi mijenjaju se tako da glase: 
„(1) Dozvola će se izdati radionici na temelju zahtjeva kojemu se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta, i to da: 
-je upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti iz članka 20. stavaka 2. ovoga Zakona, 
-će poslove svoje djelatnosti obavljati na siguran i transparentan način,“. 
Dosadašnji podstavci drugi do četrnaesti postaju podstavci treći do petnaesti. 
U podstavku drugom koji je postao podstavak treći tekst iza riječi: „tehničare“ briše se. 
U podstavku petom koji je postao podstavak šesti riječi: „podnositelja zahtjeva“ zamjenjuju se riječju: „nje“. 
U podstavku sedmom koji je postao podstavak osmi riječi: „ne može biti“ zamjenjuju se riječima: „nije“.
  
Obrazloženje:

Dorađuje se izričaj kako bi bio razvidan postupak za dobivanje dozvole.

VI. Na članak 23.

U članku 23. stavak 4. briše se.

Obrazloženje: 

Izostavlja se nepotrebna odredba.

VII. Na članak 26.

U članku 26. stavku 1. podstavku četvrtom riječi: „alineje 2“. zamjenjuje se riječima: „podstavka trećeg“, a druga rečenica briše se.
Iza podstavka četvrtog dodaje se podstavak peti koji glasi:
„-koja nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.“
U stavku 3. podstavku drugom druga rečenica briše se.
Iza podstavka drugog dodaje se podstavak treći koji glasi:
„-koja nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.“
U stavku 4. podstavak četvrti mijenja se i glasi:
„-brine se o roku važenja dozvole i pravovremenom podnošenju zahtjeva za njezinu produljenje.“
Stavak 6. mijenja se i glasi:
„(6) Radionica mora na vidljivom mjestu imati oglasnu ploču koju veličinom i oblikom mogu uočiti svi korisnici, a obvezno mora sadržavati:
-oznaku dozvole i oznaku plombiranja,
-obavijesti, naloge i upozorenja nadležnih tijela.“

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički uređuje se izričaj, te usklađuje s odredbom članka 21. stavka 2.

VIII. Na članak 28.

U članku 28. stavak 4. briše se.

Obrazloženje:

Izostavlja se nepotrebno opetovanje teksta.

IX. Na članak 30.

Članak 30. mijenja se i glasi:
„(1) Kartice iz članka 27. ovoga Zakona izdaju se na temelju zahtjeva.
(2) Obvezni sadržaj i obrazac zahtjeva propisuje ministar.

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički uređuje se izričaj.

X. Na članak 31.

U članku 31. stavku 2. riječ: „Kandidat“ zamjenjuje se riječju: „Ponuditelj“

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj.

XI. Na članak 32.

U članku 32. stavku 1. i 2. riječi: „podnositelj zahtjeva“ zamjenjuju se riječju: „ponuditelj“.

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj.

XII. Na članak 33.

U članku 33. stavku 1. tekst iza riječi: „Ministarstvo“ briše se.

U stavku 3. podstavku sedmom riječ: kriterije“ zamjenjuje se riječju: „mjerila“. 
U podstavku devetom riječi: „podnošenje zahtjeva“ zamjenjuju se riječima: „davanje ponude“. 
U stavku 4. riječi: „natječaj“ zamjenjuju se riječima: „davanjem ponuda“, a riječi najkasnije u roku od jednog dana brišu se.

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj.

XIII. Na članak 35.

U članku 35. stavku 1. podstavak treći mijenja se tako da glasi:

„-da je pravomoćnom presudom izdavatelj kartica ili zaposlenik izdavatelj kartica osuđen za kazneno djelo u svezi s obavljanjem poslova javne ovlasti“.
U podstavku četvrtom riječi: „u postupku stjecanja ovlasti ili provjere uvjeta za stjecanje ovlasti“ zamjenjuju se riječima: „ponudi, odnosno u postupku provjere uvjeta iz članka 31. ovoga Zakona“.
U stavku 3. riječ: „odluci“ zamjenjuje se riječju: „rješenjem“.

U stavku 4. riječ: „Odlukom“ zamjenjuje se riječju: „Rješenjem“.

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički uređuje se izričaj.

XIV. Na članak 40.

U članku 40. stavku 1. riječi: „budu podijeljeni u sljedeće kategorije:“ zamjenjuju se riječima: „budu razvrstani na one:“.
U stavku 3. riječi: „odgovorne za vozače“ zamjenjuju se riječima: „u kojima su vozači zaposleni“.

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj.

XV. Na članak 41.

U članku 41. stavku 4. riječ: „stavke“ briše se.
U stavku 5. riječi: „stavki za provjeru“ zamjenjuju se riječima: „mogućih provjera“.

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički uređuje se izričaj.

XVI. Na članak 42.

U članku 42. stavku 1. riječi: „se tijekom pregleda na cesti otkriju“ zamjenjuju se riječima: „su se tijekom pregleda na cesti utvrdile“.

U stavku 5. riječi: „stavki za provjeru“ zamjenjuju se riječima: „mogućih provjera“.

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički uređuje se izričaj.

XVII. Na članak 43.

U članku 43. stavku 1. riječ: „ozbiljnost“ zamjenjuje se riječju: „težini“, a riječi: „a prema“ zamjenjuju se riječima: „te na“.
U stavku 2. riječ: „propisa“ briše se.

Obrazloženje:

Dorađuje se izričaj kako bi bilo razvidno da se ocjena rizika utvrđuje prema domaćim i stranim podacima.

XVIII. Na članak 47.

U članku 47. stavku 1. brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „9“.

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj.

IX. Na članak 49.

U članku 49. stavak 6. briše se.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj, a sadržaj te odredbe brojčano se dodaje u članak 53. ovoga Zakona.

XX. Na članak 51.

Članak 51. mijenja se i glasi:
„(1) Obvezuje se ministar da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese propise iz članka 9. stavka 5., članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 10., članka 22. stavka 2., članka 25. stavka 3., članka 30. stavka 2., članka 31. stavka 3. i članka 33. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se ministar da donese odluku o raspisivanju prvog javnog natječaja Ministarstva sukladno članku 33. stavku 1. ovoga Zakona najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.“

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj i otklanjaju pogreške i izostavljena ovlaštenja ministru.

XXI. Na članak 53.

U članku 53. brojke: „8. i 9“ zamjenjuju se brojkama: „8., 9. i 49.“, a riječi: „danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“ zamjenjuju se riječima: „na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju“.

4. Pored utvrđenih amandmana Odbor predlaže Hrvatskom saboru donijeti i sljedeći

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da obavi redakciju teksta ovoga Zakona prije njegove objave u „Narodnim novinama“.

Obrazloženje:

Zbog manjkavosti nomotehničke, gramatičke i pravopisne naravi nužno je obaviti redakturu, odnosno korekturu teksta ovoga Zakona na način da se, primjerice, tekst u zagradi ispod brojčane oznake članka utvrdi kao naslov iznad brojčane oznake vodeći računa o obuhvatu sadržaja odredaba, odnosnog članka.
Pored toga oznake stavaka u članku 3. valja pisati kao brojčane oznake točaka, a u članku 45., 46. i 47. izričaj urediti tako da je razvidno da se radi o odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Emil Tomljanović, dipl.pravnik