Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, prvo čitanje P.Z.E. br. 685

Odbor za zdravstvo i socijalnu  politiku na 74. sjednici Odbora, održanoj 19. rujna 2019., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, prvo čitanje P.Z.E. br. 685, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. rujna  2019. godine.
Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

U uvodnom dijelu predstavnica predlagatelja objasnila je da je na razini Europske unije 2017. donesena Uredba Komisije (EU) 2017/542 od 22. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa dodavanjem Priloga o usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama (Tekst značajan za EGP) (SL L 78, 23.3.2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2017/542) koja će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2020. godine.

U cilju usklađivanja s Uredbom Komisije (EU) 2017/542, ovim zakonskim prijedlogom propisuju se obveze u vezi s usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama i preventivnim mjerama za uvoznike i daljnje korisnike koji na tržište stavljaju smjese razvrstane kao opasne na temelju njihovih učinaka na zdravlje ljudi ili fizikalnih učinaka, imenuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao tijelo za zaprimanje tih informacija, propisuje se obveza Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za stavljanje na raspolaganje informacije o smjesama Centru za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, propisuje se da troškove podnošenja informacija o smjesama snose uvoznici i daljnji korisnici te se dorađuje prekršajna odredba vezano uz postupanja po članku 45. stavku 3. Uredbe 1272/2008/EZ.

Nakon obrazloženja predlagateljice članovi Odbora jednoglasno su (9„za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje zaključka

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju        da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA      
doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med.