Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika i potpredsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora

I.

U Odbor za  međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora  biraju se:

za predsjednika

dr. sc. MILORAD PUPOVAC,

za potpredsjednika

mr. sc. MARIN JURJEVIĆ.

II.

Članovi Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora su svi članovi izabrani u stalna izaslanstva Hrvatskoga sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Obrazloženje

U članku 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran. 

Prema odredbama članka 95. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora ima predsjednika i potpredsjednika Odbora koji se biraju iz reda zastupnika koji su izabrani u stalna izaslanstva Sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama, a članovi Odbora su svi članovi navedenih izaslanstava.  

U skladu s odredbom članka 44. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, u Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi klubova zastupnika:
- klubovi zastupnika HDZ-a, SDSS-a, HSS-a i nacionalnih manjina za predsjednika Odbora predlažu dr. sc. Milorada Pupovca (SDSS) prijedlog od 27. ožujka 2008.,
 - klub zastupnika SDP-a za potpredsjednika Odbora predlaže mr. sc. Marina Jurjevića (SDP) prijedlog od 27. ožujka 2008.,
- klub zastupnika HDSSB-a odlučio je da u svezi izbora predsjednika i potpredsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju nema prijedloga, dopis od 27. ožujka 2008.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2008., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 44. stavkom 3., člankom 95. stavkom 4., člankom 91., podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

KLASA: 021-13/08-03/17
URBROJ: 6521-18-08-06
Zagreb, 28. ožujka 2008.