Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Naslovna
Mapa weba
English

Kontakt:


Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10 000 Zagreb

Tel.: 01/45 69 222
e-mail:
mediji@sabor.hr
          gradjani@sabor.hr

Pristup informacijama
 
 Pravo na pristup informacijama

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Hrvatski sabor raspolaže brojnim informacijama koje proizlaze iz djelokruga njegova rada.

Hrvatski sabor: odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, donosi državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom, nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom, daje amnestiju za kaznena djela, obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Ograničenja prava na pristup informacijama 

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji i u slučaju:

- ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
- ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
- ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
- ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
- ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;
- ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima, kao i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom;
- ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje: 
- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
- onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst   (.pdf)

   


Podnošenje zahtjeva
 
Kontakti
Službenica za informiranje:
Vesna Stanković Benak, dipl. politologinja
Telefon: 01/4569 634

Zamjenica službenice za informiranje:
Suzana Grizelj, dipl. novinarka
Telefon: 01/6303 382

Faks.: 01/6303 415
e-mail: pristup-informacijama@sabor.hr

 
Odluke
 
Godišnja izvješća
RSS20
Hrvatski sabor 2018. Pravne napomene
Powered by iSite