59. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu podnosi se i:

- Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu:
 - Hrvatske vode
 - Hrvatske ceste 
 - Centar za restrukturiranje i prodaju
 - Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 - Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu  (konsolidirano); 
- Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019.  i 2020. godinu;

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z.br. 497– predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

3. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu  podnose se i:

- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu za:
 - Hrvatske vode
 - Hrvatske ceste 
 - Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 - Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu (konsolidirano),

- Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

5. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA – davanje mišljenja.