EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 4344
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2023) 277 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju programa Obzor Europa i Obzor 2020. u 2022. 31.05.2023.
COM (2023) 283 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ 31.05.2023.
JOIN (2023) 12 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o borbi protiv korupcije 31.05.2023.
COM (2023) 234 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o borbi protiv korupcije, zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP i Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije te o izmjeni Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća 30.05.2023.
COM (2023) 217 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o deterdžentima i površinski aktivnim tvarima, izmjeni Uredbe (EU) 2019/1020 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 648/2004 30.05.2023.
COM (2023) 276 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije i Uredbe (EU) 2023/194 od 30. siječnja 2023. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023. za određene riblje stokove koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije, kao i o utvrđivanju takvih ribolovnih mogućnosti za 2023. i 2024. za određene dubokomorske riblje stokove 30.05.2023.
COM (2023) 307 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o nalazima Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom u predmetu ACCC/C/2015/128 koji se odnosi na državne potpore: analiza posljedica nalaza i procjena dostupnih opcija 26.05.2023.
COM (2023) 166 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potkrepljivanju i priopćavanju izričitih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš (Direktiva o tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš) 26.05.2023.
COM (2023) 208 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2019/881 u pogledu upravljanih sigurnosnih usluga 25.05.2023.
COM (2023) 209 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju mjera za povećanje solidarnosti i kapaciteta u Uniji za otkrivanje kibersigurnosnih prijetnji i incidenata, pripremu za njih i odgovor na njih 25.05.2023.
COM (2023) 611 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2023. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Hrvatske za 2023. 24.05.2023.
COM (2023) 267 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o ovlašćivanju Poljske da u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ primjenjuje snižene stope trošarine na teško loživo ulje, prirodni plin, ugljen i koks koji se upotrebljavaju kao goriva za grijanje 24.05.2023.
COM (2023) 256 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora u sektoru povremenog prijevoza putnika 24.05.2023.
COM (2023) 264 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 i 155, o prijedlogu novog pravilnika UN-a o globalnim stvarnim emisijama tijekom vožnje, o prijedlogu izmjene Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 13. i o prijedlogu novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a o laboratorijskom mjerenju emisija iz kočenja lakih vozila 23.05.2023.
COM (2023) 263 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 23.05.2023.
COM (2023) 207 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Povećanjem broja stručnjaka za kibersigurnost do veće konkurentnosti, rasta i otpornosti Unije („Akademija za vještine u području kibersigurnosti”) 22.05.2023.
COM (2023) 212 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o jedinstvenom nadzornom mehanizmu uspostavljenom na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013 18.05.2023.
COM (2023) 253 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribatija, s druge strane (za razdoblje 2023.–2028.) 16.05.2023.
COM (2023) 251 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribatija, s druge strane (za razdoblje 2023.–2028.) 16.05.2023.
COM (2023) 255 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 16.05.2023.
COM (2023) 252 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribatija, s druge strane (za razdoblje 2023.–2028.) 16.05.2023.
COM (2023) 306 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o revidiranom okviru za praćenje kružnog gospodarstva 15.05.2023.
COM (2023) 254 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za pridruživanje EU-a i Srednje Amerike u pogledu izmjena Dodatka 2. i Dodatka 2.A Prilogu II. Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane 15.05.2023.
COM (2023) 249 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama 12.05.2023.
COM (2023) 247 IZVJEŠĆE KOMISIJE Godišnje izvješće o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti u Europskoj uniji za 2021. 12.05.2023.
COM (2023) 248 IZVJEŠĆE KOMISIJE o prikupljanju određenih podataka koji se odnose na račune za plaćanje iz država članica kako je propisano člankom 27. Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama 12.05.2023.
COM (2023) 265 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1) od 3. studenoga 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Estonije 12.05.2023.
COM (2023) 184 IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2022. 11.05.2023.
COM (2023) 244 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke Vijeća 2009/917/PUP u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka 11.05.2023.
COM (2023) 162 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA 30 godina jedinstvenog tržišta 10.05.2023.
COM (2023) 236 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika kad je riječ o izmjenama Odluke o razgraničenju i Preporuke o upravljanju zaštićenim morskim područjem sjevernoatlantske struje i Evlanovljeva morskog bazena (NACES) 10.05.2023.
COM (2023) 238 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 08.05.2023.
COM (2023) 239 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 08.05.2023.
COM (2023) 235 IZVJEŠĆE KOMISIJE o sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama EU-a (2021.) kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja 05.05.2023.
COM (2023) 160 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira za sigurnu i održivu opskrbu kritičnim sirovinama i o izmjeni uredbi (EU) br. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 i (EU) 2019/1020 05.05.2023.
COM (2023) 189 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 1999/62/EZ, Direktive Vijeća 1999/37/EZ i Direktive (EU) 2019/520 u pogledu emisijskog razreda CO2 teških vozila s prikolicama 04.05.2023.
COM (2023) 237 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju Akta za podupiranje proizvodnje streljiva 03.05.2023.
COM (2023) 245 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o privremenim mjerama liberalizacije trgovine kojima se dopunjuju trgovinske povlastice koje se primjenjuju na moldavske proizvode na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane 02.05.2023.
COM (2023) 233 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi odredaba Uredbe (EU) 2015/2120 koje se odnose na pristup otvorenom internetu 28.04.2023.
COM (2023) 225 KOMUNIKACIJA KOMISIJE KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o reviziji okvira za upravljanje krizama i osiguranje depozita kojim se doprinosi dovršetku bankovne unije 28.04.2023.
COM (2023) 218 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.) 28.04.2023.
COM (2023) 261 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Crne Gore o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori 28.04.2023.
COM (2023) 219 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.) 28.04.2023.
COM (2023) 205 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje 28.04.2023.
COM (2023) 206 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju 28.04.2023.
COM (2023) 161 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava za proizvodnju proizvoda tehnologija s nultom neto stopom emisija (Akt o industriji s nultom neto stopom emisija) 28.04.2023.
COM (2023) 216 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara 28.04.2023.
COM (2023) 146 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o uspostavi višegodišnje strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama 26.04.2023.
COM (2023) 190 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Reforma zakonodavstva o lijekovima i mjere za suzbijanje antimikrobne otpornosti 26.04.2023.
COM (2023) 191 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o jačanju djelovanja EU-a za borbu protiv antimikrobne otpornosti primjenom pristupa „jedno zdravlje” 26.04.2023.