EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 2518
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2020) 581 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Unaprjeđenje carinske unije: plan djelovanja 28.09.2020.
COM (2020) 586 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. kako bi se uključilo stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji tijekom 75. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša i 102. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost u pogledu odobrenja okružnice MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave 28.09.2020.
COM (2020) 609 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija o novom paktu o migracijama i azilu 25.09.2020.
COM (2020) 582 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o protokolu uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Republike Liberije 25.09.2020.
COM (2020) 583 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Vijeću Međunarodne organizacije za kavu 25.09.2020.
COM (2020) 598 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 25.09.2020.
COM (2020) 589 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 25.09.2020.
COM (2020) 591 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji za digitalne financije za EU 24.09.2020.
COM (2020) 592 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji za plaćanja malih vrijednosti za EU 24.09.2020.
COM (2020) 584 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za partnerstvo osnovanom Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u vezi s izmjenom popisa osoba koje će obavljati dužnost arbitra u postupcima rješavanja sporova 24.09.2020.
COM (2020) 574 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 85. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 834/2019, u kojem se procjenjuje jesu li izrađena prihvatljiva tehnička rješenja potrebna mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade te jesu li za prihvatljiva tehnička rješenja potrebne neke dodatne mjere 23.09.2020.
COM (2020) 578 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi makroregionalnih strategija EU-a 23.09.2020.
COM (2020) 576 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o izmjeni Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu pristupanja Nezavisne Države Samoe i Salomonovih Otoka te budućih pristupanja drugih pacifičkih otočnih država 22.09.2020.
COM (2020) 571 Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu 22.09.2020.
COM (2020) 565 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Unija ravnopravnosti: Akcijski plan EU-a za antirasizam za razdoblje 2020.–2025. 18.09.2020.
COM (2020) 567 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima 18.09.2020.
COM (2020) 566 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima 18.09.2020.
COM (2020) 570 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) 18.09.2020.
COM (2020) 563 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) 17.09.2020.
COM (2020) 575 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Godišnja strategija održivog rasta 2021. 17.09.2020.
COM (2020) 562 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana 17.09.2020.
COM (2020) 495 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u pogledu pristupanja Republike Uzbekistana Međunarodnom sporazumu o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. 17.09.2020.
COM (2020) 560 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u kojem se ocjenjuje jesu li države članice ispravno identificirale sve trustove i slične pravne aranžmane uređene svojim pravom i jesu li ih podvrgnule obvezama iz Direktive (EU) 2015/849 15.09.2020.
COM (2020) 561 Izvješće Komisije o primjeni u 2019. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 15.09.2020.
COM (2020) 494 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo izvješće o provedbi višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove 14.09.2020.
COM (2020) 558 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 10.a stavka 5. Uredbe (EU) 2020/459 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice 14.09.2020.
COM (2020) 498 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Francuske za primjenu snižene stope poreza na električnu energiju koja se izravno dostavlja plovilima na vezu u luci u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 14.09.2020.
COM (2020) 497 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Švedske za primjenu snižene stope poreza na električnu energiju koja se izravno dostavlja plovilima na vezu u luci u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 14.09.2020.
COM (2020) 306 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020. 11.09.2020.
COM (2020) 485 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors 11.09.2020.
COM (2020) 499 Prijedlog preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 11.09.2020.
COM (2020) 363 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 31. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara – 2019. 10.09.2020.
COM (2020) 490 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima 10.09.2020.
COM (2020) 492 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Deseto izvješće o stanju provedbe i programima za provedbu (kako se propisuje člankom 17. Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda) 10.09.2020.
COM (2020) 493 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o strateškim predviđanjima 2020. Strateško predviđanje – put prema otpornijoj Europi 10.09.2020.
COM (2020) 568 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredbi Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehnologija koje pružatelji brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga upotrebljavaju za obradu osobnih i drugih podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu 10.09.2020.
COM (2020) 496 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određene proizvode 10.09.2020.
COM (2020) 488 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika u pogledu zahtjeva za pristup toj konvenciji koji je podnijela Ujedinjena Kraljevina i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća (EU) 2019/510 08.09.2020.
COM (2020) 414 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Euro-mediteranskim privremenim sporazumom u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 416 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola I. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 396 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola II. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 393 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje EU-Turska u pogledu izmjene Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskim aranžmanima za poljoprivredne proizvode o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 425 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 391 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 406 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 417 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 398 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola III. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 418 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 419 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 2. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 415 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.