EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 3186
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2021) 610 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza u razdoblju 2017.–2018. (30. izvješće Komisije o provedbi socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet) 30.09.2021.
COM (2021) 597 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 72. sjednici Izvršnog odbora Programa Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice u vezi s donošenjem zaključka o međunarodnoj zaštiti i trajnim rješenjima u kontekstu izvanrednih okolnosti u području javnog zdravlja 30.09.2021.
COM (2021) 599 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinkovitom funkcioniranju direktive 2012/18/eu o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za razdoblje 2015.–2018. 29.09.2021.
COM (2021) 589 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije i protokola o provedbi tog Sporazuma 29.09.2021.
COM (2021) 587 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije i protokola o provedbi tog Sporazuma 29.09.2021.
COM (2021) 580 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju bonitetnog okvira EU-a za osiguratelje i reosiguratelje u kontekstu oporavka EU-a poslije pandemije 27.09.2021.
COM (2021) 608 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Rumunjske 27.09.2021.
COM (2021) 585 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće Europske komisije o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti za 2019. 24.09.2021.
COM (2021) 547 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu 24.09.2021.
COM (2021) 420 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma 24.09.2021.
JOIN (2021) 24 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću Strategija EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji 24.09.2021.
JOIN (2021) 26 Zajedničko Izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost od listopada 2020. do rujna 2021. 24.09.2021.
COM (2021) 594 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu izmjene odluke o sastavljanju popisa 25 osoba koje žele i mogu obavljati dužnost članova arbitražnog vijeća na temelju Sporazuma 23.09.2021.
COM (2021) 579 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni općeg sustava carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 23.09.2021.
COM (2021) 598 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, rujan 2021. 22.09.2021.
COM (2021) 573 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Novi europski Bauhaus: atraktivan, održiv, zajedno 20.09.2021.
COM (2021) 750 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o strateškim predviđanjima 2021. Sposobnost i sloboda djelovanja EU-a 17.09.2021.
COM (2021) 419 Prijedlog provedbene Odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Irske 17.09.2021.
COM (2021) 548 Prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru 17.09.2021.
COM (2021) 584 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Malte 16.09.2021.
COM (2021) 555 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/842 o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma 14.09.2021.
COM (2021) 558 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (preinaka) 13.09.2021.
COM (2021) 557 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu promicanja energije iz obnovljivih izvora te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća (EU) 2015/652 13.09.2021.
COM (2021) 551 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije, Odluke (EU) 2015/1814 o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i Uredbe (EU) 2015/757 13.09.2021.
COM (2021) 552 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu doprinosa zrakoplovstva Unijinom cilju smanjenja emisija na razini cijeloga gospodarstva i o pravilnoj provedbi globalne tržišno utemeljene mjere 13.09.2021.
COM (2021) 563 Prijedlog Direktive Vijeća o restrukturiranju sustava Zajednice Unije za oporezivanje energenata i električne energije (preinaka) (tekst značajan za EGP) 13.09.2021.
COM (2021) 567 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu obavješćivanja o neutralizaciji s obzirom na globalnu tržišno utemeljenu mjeru za operatere zrakoplova sa sjedištem u Uniji 13.09.2021.
COM (2021) 571 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/1814 u pogledu količine emisijskih jedinica koje treba staviti u rezervu za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije do 2030. 13.09.2021.
COM (2021) 556 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/631 u pogledu postrožavanja standardnih vrijednosti emisija CO2 za nova osobna vozila i nova laka gospodarska vozila u skladu s povećanjem klimatskih ambicija Unije 13.09.2021.
COM (2021) 562 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ 13.09.2021.
COM (2021) 559 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća 13.09.2021.
COM (2021) 554 Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/841 u pogledu područja primjene, pojednostavnjenja pravila o usklađenosti, utvrđivanja ciljeva država članica za 2030. i obvezivanja na zajedničko postizanje klimatske neutralnosti do 2035. u sektoru korištenja zemljišta, šumarstva i poljoprivrede i Uredbe (EU) 2018/1999 u pogledu poboljšanja praćenja, izvješćivanja, praćenja napretka i preispitivanja 13.09.2021.
COM (2021) 432 izvješće Komisije - Praćenje primjene prava Europske unije Godišnje izvješće za 2020. 10.09.2021.
COM (2021) 575 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Instrumentu pretpristupne pomoći za razdoblje od 2021.–2027. 10.09.2021.
COM (2021) 572 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Nova strategija EU-a za šume do 2030. 10.09.2021.
COM (2021) 546 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u (treći i četvrti željeznički paket) 10.09.2021.
COM (2021) 564 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama 10.09.2021.
COM (2021) 545 Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2021/90 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru 10.09.2021.
COM (2021) 544 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o radu odborâ u 2020. 09.09.2021.
COM (2021) 373 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2020. 09.09.2021.
COM (2021) 560 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strateški plan uvođenja skupa dodatnih mjera za potporu brzom uvođenju infrastrukture za alternativna goriva 09.09.2021.
COM (2021) 561 Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni prijevoz 09.09.2021.
COM (2021) 568 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Socijalnog fonda za klimatsku politiku 09.09.2021.
COM (2021) 537 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodnog vijeća za šećer u pogledu izmjene Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. 08.09.2021.
COM (2021) 539 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 14. Financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) Rinancijska godina 2020. 07.09.2021.
COM (2021) 538 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Četrnaesto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi - Financijska godina 2020. 07.09.2021.
COM (2021) 536 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima 06.09.2021.
COM (2021) 535 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u vezi s člankom 7. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2271/96 („Statut o blokiranju”) 03.09.2021.
COM (2021) 534 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša Baltičkog mora („Helsinška konvencija”) o donošenju Preporuke za izmjenu Dijela II. Priloga III. Konvenciji 03.09.2021.
COM (2021) 532 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na sedmoj sjednici stranaka Aarhuške konvencije u pogledu predmeta o usklađenosti ACCC/C/2008/32 i ACCC/C/2015/128 02.09.2021.