EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 2735
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2021) 19 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije 12.01.2021.
COM (2021) 18 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Zajednička evaluacija Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o upotrebi i prijenosu podataka iz Zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država 12.01.2021.
COM (2021) 17 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o zajedničkoj evaluaciji Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije 12.01.2021.
COM (2020) 818 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog ublažavanja obveze iskorištenosti slotova u zračnim lukama Zajednice zbog pandemije bolesti COVID-19 12.01.2021.
COM (2020) 778 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija između država članica putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) 11.01.2021.
COM (2020) 795 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Agenda EU-a za borbu protiv terorizma: predviđanje, sprečavanje, zaštita i odgovor 11.01.2021.
COM (2021) 3 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Drugo izvješće „Izgledi za čisti zrak” 08.01.2021.
COM (2020) 847 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije o Sektorskom dogovoru o izvoznim kreditima za civilne zrakoplove 08.01.2021.
COM (2020) 824 Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 347/2013 08.01.2021.
COM (2021) 1 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastancima Vijeća i Skupštine Međunarodne vlasti za morsko dno 05.01.2021.
COM (2020) 849 Prijedlog preporuke Vijeća o zajedničkom okviru za upotrebu, validiranje i uzajamno priznavanje brzih antigenskih testova za COVID-19 u EU-u 05.01.2021.
COM (2020) 857 Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Europske Komisije, Sporazuma između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, i sklapanja, od strane Europske Komisije, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane 26.12.2020.
COM (2020) 855 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka 26.12.2020.
COM (2020) 856 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka 26.12.2020.
COM (2020) 784 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski mediji u digitalnom desetljeću: akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji 23.12.2020.
COM (2020) 853 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni odluka Vijeća 2003/17/EZ i 2005/834/EZ o jednakovrijednosti pregleda na terenu i provjera postupaka održavanja sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini 23.12.2020.
COM (2020) 798 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) br. 2019/1020 23.12.2020.
COM (2020) 852 Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2008/971/EZ u pogledu jednakovrijednosti šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini s takvim materijalom proizvedenim u Uniji 23.12.2020.
JOIN (2020) 18 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće 23.12.2020.
COM (2020) 819 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada 22.12.2020.
COM (2020) 851 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Utvrđivanje stajališta Komisije nakon rezolucije Europskog parlamenta od 22. listopada 2020. o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta i izvješće o aktualnom stanju 22.12.2020.
COM (2020) 789 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Strategija za održivu i pametnu mobilnost – usmjeravanje europskog prometa prema budućnosti 20.12.2020.
COM (2020) 744 Prijedlog zajedničkog izvješća Komisije i Vijeća o zapošljavanju 20.12.2020.
COM (2020) 813 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju dogovora uspostavljenih Direktivom Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere 18.12.2020.
COM (2020) 838 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2018/643 o statistici željezničkog prijevoza 18.12.2020.
COM (2020) 821 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2018/974 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima 18.12.2020.
COM (2020) 848 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2021. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 18.12.2020.
COM (2020) 846 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Preporuke državama članicama o njihovim strateškim planovima u okviru zajedničke poljoprivredne politike 18.12.2020.
COM (2020) 788 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Europski klimatski pakt 18.12.2020.
COM (2020) 749 Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu dodjele provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive 18.12.2020.
COM (2020) 820 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće o evaluaciji programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.–2020. u skladu s Uredbom (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća 17.12.2020.
COM (2020) 811 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 17.12.2020.
COM (2020) 596 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 17.12.2020.
COM (2020) 814 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba izraziti, u ime Europske unije, na 64. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 17.12.2020.
COM (2020) 812 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Litvi odobrava primjena mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 17.12.2020.
COM (2020) 595 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 17.12.2020.
COM (2020) 809 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 788/96 16.12.2020.
COM (2020) 596 Prijedlog DIrektive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 16.12.2020.
COM (2020) 801 Prijedlog odluke Vijeća o podnošenju, u ime Europske unije, prijedloga odluke Izvršnog tijela o metodi prilagodbe kako bi se uzele u obzir promjene članstva u Europskoj uniji s obzirom na 41. zasjedanje Izvršnog tijela Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka 16.12.2020.
COM (2020) 808 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti primjene jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112 15.12.2020.
COM (2020) 806 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 278.a Carinskog zakonika Unije o napretku u razvoju elektroničkih sustava predviđenih Zakonikom 15.12.2020.
COM (2020) 730 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o građanstvu EU-a Jačanje položaja građana i zaštita njihovih prava 15.12.2020.
COM (2020) 730 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o građanstvu EU-a Jačanje položaja građana i zaštita njihovih prava 15.12.2020.
COM (2020) 731 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija na temelju članka 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi u razdoblju 2016.–2020. 15.12.2020.
COM (2020) 710 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Digitalizacija pravosuđa u Europskoj uniji Paket mogućih instrumenata 15.12.2020.
COM (2020) 804 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2020. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2019. 14.12.2020.
COM (2020) 799 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće o izvoznim dozvolama u 2019. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 14.12.2020.
COM (2020) 807 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2019. 14.12.2020.
COM (2020) 810 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni glavnih nalaza pilot-studija pokrenutih na temelju Uredbe (EU) 2016/792 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata 14.12.2020.
COM (2020) 803 Izvješće Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 14.12.2020.