EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 3365
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2021) 774 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama koje Komisija može donijeti u okviru svojih ovlasti kada, u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti Unije i njezinih država članica od gospodarske prisile koju primjenjuju treće zemlje, utvrdi da Unija treba poduzeti mjere odgovora za suzbijanje mjere gospodarske prisile koju primjenjuje treća zemlja 04.01.2022.
COM (2021) 570 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU, Euratom) 2020/2053 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 04.01.2022.
COM (2021) 780 Prijedlog preporuke Vijeća o operativnoj policijskoj suradnji 04.01.2022.
COM (2021) 757 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Vijeća 2005/671/PUP u pogledu digitalne razmjene podataka u predmetima povezanima s terorizmom 04.01.2022.
COM (2021) 569 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 04.01.2022.
COM (2021) 791 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 278.a Carinskog zakonika Unije o napretku u razvoju elektroničkih sustava predviđenih Zakonikom 22.12.2021.
COM (2021) 663 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu nadzornih ovlasti, sankcija, podružnica iz trećih zemalja i okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika te o izmjeni Direktive 2014/59/EU 22.12.2021.
COM (2021) 664 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu zahtjeva za kreditni rizik, rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju, operativni rizik, tržišni rizik i minimalnu donju granicu 22.12.2021.
COM (2021) 778 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Izgradnja gospodarstva za ljude: akcijski plan za socijalnu ekonomiju 21.12.2021.
COM (2021) 825 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1561 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore mađarskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 21.12.2021.
COM (2021) 714 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo godišnje izvješće o provjeri izravnih stranih ulaganja u Uniju 20.12.2021.
COM (2021) 701 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 29. stavka 2. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP 20.12.2021.
COM (2021) 822 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja u pogledu zajedničke poljoprivredne politike 20.12.2021.
COM (2021) 716 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2021/821 o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom 20.12.2021.
COM (2021) 705 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Prvo izvješće o primjeni DIREKTIVE 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (preinaka) 20.12.2021.
COM (2021) 797 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski strukturni i investicijski fondovi Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2021. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014.-2020. 20.12.2021.
COM (2021) 819 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Zaštita temeljnih prava u digitalnom dobu – Godišnje izvješće za 2021. o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima 20.12.2021.
COM (2021) 693 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 1999/62/EZ, 1999/37/EZ i (EU) 2019/520 u pogledu naknada koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za vozila 20.12.2021.
COM (2021) 696 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenata i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU 20.12.2021.
COM (2021) 720 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija tržišta kapitala – Rezultati godinu dana nakon akcijskog plana 20.12.2021.
COM (2021) 558 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti (preinaka) 20.12.2021.
COM (2021) 581 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/138/EZ u pogledu proporcionalnosti, kvalitete nadzora, izvještavanja, mjera dugoročnih jamstava, makrobonitetnih alata, rizika za održivost, nadzora grupe i prekograničnog nadzora 20.12.2021.
COM (2021) 762 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi 20.12.2021.
COM (2021) 582 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i društava za reosiguranje i o izmjeni direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2009/138/EZ, (EU) 2017/1132 i uredaba (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 648/2012 20.12.2021.
COM (2021) 773 Prijedlog preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje 20.12.2021.
COM (2021) 749 Prijedlog preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 i o zamjeni Preporuke (EU) 2020/1475 20.12.2021.
COM (2021) 710 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/1490 u pogledu odobravanja Mađarskoj da tijekom dodatnog razdoblja primjenjuje posebnu mjeru odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ 20.12.2021.
COM (2021) 711 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/53/EU u pogledu odobravanja Kraljevini Belgiji da tijekom dodatnog razdoblja primjenjuje posebnu mjeru odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ 20.12.2021.
COM (2021) 665 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2014/59/EU u pogledu bonitetnog tretmana grupa globalnih sistemski važnih institucija sa strategijom sanacije s višestrukim točkama pristupanja i metodologije za neizravni upis instrumenata prihvatljivih za ispunjenje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze 20.12.2021.
COM (2021) 709 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i Uredbe (EU) 2020/1056 20.12.2021.
COM (2021) 965 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Rezultati završne evaluacije programa ISA² 17.12.2021.
COM (2021) 816 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće iz 2021. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2020. 16.12.2021.
COM (2021) 809 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Konačna evaluacija Uredbe (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ 16.12.2021.
COM (2021) 815 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući procjenu uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju 2014.–2020. 16.12.2021.
COM (2021) 817 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2008/118/EZ i Direktive 2020/262 (preinaka) u pogledu prodavaonica koje su izuzete od poreza na francuskom terminalu izravne veze ispod Engleskog kanala 16.12.2021.
COM (2021) 807 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 65. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 16.12.2021.
COM (2021) 794 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o konačnoj ocjeni provedbe europskog statističkog programa od 2013. do 2020. 15.12.2021.
COM (2021) 970 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ), Direktive o standardima kvalitete okoliša (2008/105/EZ izmijenjena Direktivom 2013/39/EU) i Direktive o poplavama (2007/60/EZ) Provedba planiranih programa mjera Nove prioritetne tvari Preliminarne procjene poplavnih rizika i područja za koja je zaključeno da postoje značajni rizici od poplava 15.12.2021.
COM (2021) 814 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jačem suzbijanju kaznenih djela protiv okoliša 15.12.2021.
COM (2021) 755 Prijedlog preporuke Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/1632 u pogledu koordiniranog pristupa radi olakšavanja sigurnog putovanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 u schengenskom području 15.12.2021.
COM (2021) 754 Prijedlog preporuke Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja 15.12.2021.
COM (2021) 790 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima 14.12.2021.
COM (2021) 793 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama 14.12.2021.
COM (2021) 789 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1921/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama 13.12.2021.
COM (2021) 788 Izvješće Komisije o ex post evaluaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za razdoblje 2014.–2020. 13.12.2021.
COM (2021) 766 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja međunarodnog sporazuma o pripravnosti i odgovoru na pandemije te pregovora o dodatnim izmjenama Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) 13.12.2021.
COM (2021) 783 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Euromediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, u vezi s donošenjem odluke o produljenju Akcijskog plana EU-a i Palestinske samouprave 13.12.2021.
COM (2021) 731 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju 13.12.2021.
COM (2021) 787 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću kojim se predstavlja iskustvo stečeno proširenjem sustava za izdavanje biljnih putovnica na sva premještanja bilja za sadnju unutar područja Unije 10.12.2021.
COM (2021) 786 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinkovitosti fitosanitarnih mjera koje se odnose na uvoz na područje Unije 10.12.2021.