EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 4986
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2024) 159 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pružanju makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu 18.04.2024.
COM (2024) 133 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o ojačanom kvalitativnom okviru EU-a za pripravništvo 16.04.2024.
COM (2024) 174 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA za Schengenski ciklus 2024./2025. 16.04.2024.
COM (2024) 137 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izgradnja budućnosti uz pomoć prirode: poticanje biotehnologije i bioproizvodnje u EU-u 15.04.2024.
COM (2024) 149 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o devetom izvješću o koheziji 15.04.2024.
COM (2024) 162 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o evaluaciji strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. u sredini provedbenog razdoblja 11.04.2024.
COM (2024) 144 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Plan za europsku diplomu 11.04.2024.
COM (2024) 163 KOMUNIKACIJA KOMISIJE KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Dijalozi o čistoj tranziciji – pregled rezultata Snažna europska industrija za održivu Europu 11.04.2024.
COM (2024) 921 Prijedlog NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2024. Povećanje sredstava za Ured europskog javnog tužitelja zbog pristupanja Poljske i očekivanog sudjelovanja Švedske 11.04.2024.
COM (2024) 81 BIJELA KNJIGA Kako odgovoriti na potrebe europske digitalne infrastrukture? 10.04.2024.
COM (2024) 158 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Drugo izvješće o primjeni Direktive o radijskoj opremi 2014/53/EU 10.04.2024.
COM (2024) 164 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja odluke o dodavanju novodonesenog akta Unije u Prilog 2. Windsorskom okviru 10.04.2024.
COM (2024) 165 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja odluke o dodavanju novodonesenog akta Unije u Prilog 2. Windsorskom okviru 10.04.2024.
COM (2024) 150 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Programa za europsku obrambenu industriju i okvira mjera za osiguravanje pravodobne dostupnosti i opskrbe obrambenim proizvodima („EDIP”) 10.04.2024.
COM (2024) 157 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 09.04.2024.
COM (2024) 151 IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće Europske komisije o emisijama CO2 iz pomorskog prometa za 2023. 08.04.2024.
COM (2024) 153 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika (Konvencija OSPAR) o odluci o izmjeni Odluke OSPAR-a 98/3 o zbrinjavaju napuštenih odobalnih objekata 08.04.2024.
COM (2024) 152 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA kojom se Republici Latviji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i stavlja izvan snage Provedbena odluka (EU) 2017/2408 08.04.2024.
COM (2024) 154 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebnih mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 08.04.2024.
COM (2024) 148 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi 08.04.2024.
COM (2024) 121 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o provedbi Novog europskog programa za inovacije 05.04.2024.
COM (2024) 450 Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a: ključna postignuća i daljnji koraci 27.03.2024.
COM (2024) 143 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o djelomičnoj suspenziji primjene Ugovora o energetskoj povelji koji se primjenjuje na odnos Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i svih pravnih osoba u vlasništvu ili pod kontrolom građana ili državljana Ruske Federacije ili Republike Bjelarusa te u odnosu na sva ulaganja u smislu ECT-a koja su ulaganja ulagača iz Ruske Federacije ili Republike Bjelarusa 27.03.2024.
COM (2024) 142 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o djelomičnoj suspenziji primjene Ugovora o energetskoj povelji koji se primjenjuje na odnos Unije i svih pravnih osoba u vlasništvu ili pod kontrolom građana ili državljana Ruske Federacije ili Republike Bjelarusa te u odnosu na sva ulaganja u smislu ECT-a koja su ulaganja ulagača iz Ruske Federacije ili Republike Bjelarusa 27.03.2024.
COM (2024) 123 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o preispitivanju Osmog programa djelovanja za okoliš sredinom programskog razdoblja 26.03.2024.
COM (2024) 60 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (preinaka) 26.03.2024.
COM (2024) 461 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pružanju makrofinancijske pomoći Arapskoj Republici Egiptu 26.03.2024.
COM (2024) 160 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Srbiji 26.03.2024.
COM (2024) 460 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o pružanju kratkoročne makrofinancijske pomoći Arapskoj Republici Egiptu 26.03.2024.
COM (2024) 161 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Srbiji 26.03.2024.
COM (2024) 135 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi i učinku Odluke (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ (dostavlja se u skladu s člankom 9. Odluke (EU) 2018/646) 25.03.2024.
COM (2024) 128 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) 22.03.2024.
COM (2024) 136 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o cijenama i troškovima energije u Europi 22.03.2024.
COM (2024) 134 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o izmjeni Monetarnog sporazuma s Kneževinom Andorom i Monetarnog sporazuma s Republikom San Marinom 22.03.2024.
COM (2024) 127 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi i primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske 1. siječnja – 31. prosinca 2023. 21.03.2024.
COM (2024) 146 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU o reformama i preispitivanjima politika prije proširenja 21.03.2024.
COM (2024) 106 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Godišnje izvješće o Uredbi (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima) 20.03.2024.
COM (2024) 125 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u pogledu izmjene Priloga II. Sporazumu, zajedničkih operativnih postupaka i tehničkih standarda za povezivanje 20.03.2024.
COM (2024) 122 IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće Komisije u skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/631 o razvoju razlike stvarnih vrijednosti emisija CO2 iz osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila koje sadržava anonimizirane i zbirne stvarne skupove podataka iz članka 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/392 18.03.2024.
COM (2024) 91 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Upravljanje klimatskim rizicima – zaštita ljudi i blagostanja 18.03.2024.
COM (2024) 129 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine – ožujak 2024. 18.03.2024.
COM (2024) 96 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda 18.03.2024.
COM (2024) 97 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje od svibnja 2021. do travnja 2028., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda 18.03.2024.
COM (2024) 126 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Uspostavljanje ravnoteže u području migracija: pristup koji je pravedan i čvrst 15.03.2024.
COM (2024) 98 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Napredni materijali za vodeći položaj industrije 15.03.2024.
COM (2024) 139 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2021/2115 i (EU) 2021/2116 u pogledu standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, shema za klimu, okoliš i dobrobit životinja, izmjena strateških planova u okviru ZPP-a, preispitivanja strateških planova u okviru ZPP-a i izuzeća od kontrola i kazni 15.03.2024.
COM (2024) 119 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2019/287 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. veljače 2019. o provedbi bilateralnih zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih trgovinskih sporazuma sklopljenih između Europske unije i trećih zemalja 14.03.2024.
COM (2024) 93 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Polugodišnje izvješće o provedbi operacija uzimanja zajmova, upravljanja dugom i povezanog davanja zajmova u skladu s člankom 12. Provedbene odluke Komisije C(2022) 9700 1. srpnja 2023. – 31. prosinca 2023. 13.03.2024.
COM (2024) 118 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 58. sjednici Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz u pogledu određenih izmjena Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu 13.03.2024.
COM (2024) 130 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o napretku u provedbi članka 6. Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (Odluka br. 1313/2012/EU) Prevencija i upravljanje rizicima od katastrofa u Europi 12.03.2024.