EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 1806
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2019) 355 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Okvirnom odlukom Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru 26.07.2019.
COM (2019) 343 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje vladavine prava u Uniji Nacrt za djelovanje 25.07.2019.
COM (2019) 346 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu osnovanom na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu izmjene priloga II. i VIII. Protokolu II. uz Sporazum 25.07.2019.
COM (2019) 347 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednje Afrike, s druge strane, o donošenju poslovnika za postupak mirenja, poslovnika za postupak arbitraže i kodeksa ponašanja arbitara 25.07.2019.
COM (2019) 348 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednje Afrike, s druge strane, o donošenju popisa arbitara 25.07.2019.
COM (2019) 342 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma 22.07.2019.
COM (2019) 341 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije unutar Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem Protokola br. 1 o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 22.07.2019.
COM (2019) 344 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Pododboru za upravljanje sanitarnim i fitosanitarnim mjerama osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 22.07.2019.
COM (2019) 296 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine 22.07.2019.
COM (2019) 297 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine 22.07.2019.
COM (2019) 345 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za partnerstvo osnovanom Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u pogledu donošenja odluka o poslovnicima Vijeća za partnerstvo, Odbora za partnerstvo i specijaliziranih pododbora ili drugih tijela 18.07.2019.
COM (2019) 343 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje vladavine prava u Uniji Nacrt za djelovanje 17.07.2019.
COM (2019) 338 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/124 i (EU) 2018/2025 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti 16.07.2019.
COM (2019) 339 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2018 15.07.2019.
COM (2019) 336 Izvješće Komisije Vijeću o provedbi financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda 15.07.2019.
COM (2019) 610 Nacrt izmjene Proračuna BR. 4 za Opći proračun za 2019. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) 15.07.2019.
COM (2019) 337 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda [RescUE] 15.07.2019.
COM (2019) 335 Izvješće Komisije Vijeću o ocjeni napretka o kojem je Italija izvijestila Komisiju i Vijeće povezanog s naplatom dugovanja od proizvođača mlijeka na temelju dodatne pristojbe za tržišne godine od 1995./1996. do 2001./2002. (u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 2003/530/EZ) (conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil) 12.07.2019.
COM (2019) 600 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje 12.07.2019.
COM (2019) 333 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2018. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti te o odnosima s nacionalnim parlamentima 11.07.2019.
COM (2019) 330 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta 11.07.2019.
COM (2019) 331 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka) 11.07.2019.
COM (2019) 284 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za ribarstvo zapadnog dijela središnjeg Atlantika 10.07.2019.
COM (2019) 327 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti na Odboru za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika 10.07.2019.
COM (2019) 311 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP 09.07.2019.
COM (2019) 285 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ujedinjeni u ostvarivanju energetske unije i klimatske politike: postavljanje temelja za uspješan prelazak na čistu energiju 09.07.2019.
COM (2019) 298 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pisanom postupku koji će pokrenuti Odbor tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) za donošenje izmjena nacionalnih registara vozila (NVR) i Jedinstvenih tehničkih propisa za telematske aplikacije za teretni promet (TAF) 09.07.2019.
COM (2019) 324 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2018. 08.07.2019.
COM (2019) 326 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora za poljoprivredu osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima, u pogledu izmjene priloga 1. i 2. Sporazumu. 08.07.2019.
COM (2019) 322 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trinaesto godišnje izvješće za 2018. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 05.07.2019.
COM (2019) 323 Izvješće Komisije Vijeću - Petnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 05.07.2019.
COM (2019) 351 Komunikacija Komisije Vijeću o proljetnom ciklusu fiskalnog nadzora 2019. za Italiju 05.07.2019.
COM (2019) 400 Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. - Opći uvod - Opći račun prihoda - Račun prihoda i rashoda po dijelovima 05.07.2019.
COM (2019) 321 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pogledu podnošenja prijedloga za izmjene dodataka Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja s obzirom na trinaesto zasjedanje Konferencije stranaka 05.07.2019.
COM (2019) 531 Izvješće Komisije - Belgija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 04.07.2019.
COM (2019) 532 Izvješće Komisije - Italija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 04.07.2019.
COM (2019) 319 Izvješće Komisije - Praćenje primjene zakonodavstva Europske unije Godišnje izvješće za 2018. 04.07.2019.
COM (2019) 318 Izvješće Komisije Vijeću o napretku institucija Unije u provedbi postupnog smanjenja odstupanja za irski jezik 04.07.2019.
COM (2019) 530 Izvješće Komisije - Cipar Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.07.2019.
COM (2019) 529 Izvješće Komisije - Francuska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.07.2019.
COM (2019) 315 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju programa Obzor 2020. u 2018. 03.07.2019.
COM (2019) 334 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2017. (sažetak) 03.07.2019.
COM (2018) 314 Preporuka za Odluku Vijeća o dopuni pregovaračkih smjernica za Razvojni plan iz Dohe u pogledu pregovora o multilateralnom okviru za olakšavanje ulaganja 03.07.2019.
COM (2019) 307 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standarda u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju obrazaca u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi 03.07.2019.
COM (2019) 313 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu o donošenju popisa arbitara koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana 03.07.2019.
JOIN (2019) 11 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost 03.07.2019.
COM (2019) 287 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu provedbe i rezultata programa Periklo 2020. za zaštitu eura od krivotvorenja u 2018. 02.07.2019.
COM (2019) 290 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 02.07.2019.
COM (2019) 309 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluka Vijeća 2013/805/EU kojom se Republici Poljskoj odobrava uvođenje mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 02.07.2019.
COM (2019) 308 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici 01.07.2019.