EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 4137
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2023) 48 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, Islanda s druge strane i Kraljevine Norveške s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 03.02.2023.
COM (2023) 51 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 03.02.2023.
COM (2023) 50 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 03.02.2023.
COM (2023) 47 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, Islanda s druge strane i Kraljevine Norveške s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 03.02.2023.
COM (2023) 52 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 03.02.2023.
COM (2023) 49 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 03.02.2023.
COM (2023) 55 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama u pogledu izmjene Protokola 1. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 03.02.2023.
COM (2022) 748 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa 02.02.2023.
COM (2023) 44 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Direktive (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga 01.02.2023.
COM (2023) 39 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europski strukturni i investicijski fondovi Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2022. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014.–2020. 01.02.2023.
COM (2023) 43 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU o provedbi Preporuke Vijeća o pristupu radnika i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti 01.02.2023.
COM (2023) 7 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o procjeni nacionalnih strateških okvira država članica za Rome 01.02.2023.
COM (2022) 760 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/65/EU radi povećanja privlačnosti javnih tržišta kapitala u Uniji za poduzeća i olakšanja pristupa malih i srednjih poduzeća kapitalu i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/34/EZ 01.02.2023.
COM (2022) 761 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o strukturama dionica s višestrukim pravom glasa u poduzećima koja traže uvrštenje svojih dionica za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova 01.02.2023.
COM (2023) 46 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske unije i Ukrajine o cestovnom prijevozu tereta u pogledu poslovnika Zajedničkog odbora i produljenja Sporazuma 01.02.2023.
COM (2023) 39 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europski strukturni i investicijski fondovi Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2022. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014.–2020. 30.01.2023.
COM (2023) 41 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na jedanaestom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga izmjena Dodatka A toj Konvenciji 30.01.2023.
COM (2023) 57 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 11-12/2022 27.01.2023.
COM (2022) 707 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja 27.01.2023.
COM (2023) 42 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konferencije stranaka Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini u pogledu određenih izmjena Konvencije i njezina Dodatka III. 27.01.2023.
COM (2022) 672 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju okvira Unije za certifikaciju uklanjanja ugljika 26.01.2023.
COM (2023) 36 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o provedbi, rezultatima i sveobuhvatnoj procjeni Europske godine željeznice 2021. 25.01.2023.
COM (2023) 35 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Revizija Inicijative EU-a za oprašivače Novi plan za oprašivače 24.01.2023.
COM (2022) 696 KOMUNIKACIJA KOMISIJE KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU Put prema pouzdanijem sustavu poravnanja EU-a 24.01.2023.
COM (2022) 732 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2011/36/EU o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava 24.01.2023.
COM (2022) 698 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od [xxxx] o izmjeni direktiva 2009/65/EU, 2013/36/EU i (EU) 2019/2034 u pogledu tretmana koncentracijskog rizika prema središnjim drugim ugovornim stranama i rizika druge ugovorne strane za transakcije izvedenicama čije poravnanje obavlja središnja druga ugovorna strana 24.01.2023.
COM (2022) 697 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od [xxxx] izmjeni uredaba (EU) br. 648/2012, (EU) br. 575/2013 i (EU) 2017/1131 u pogledu mjera za ublažavanje prekomjernih izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja i poboljšanje učinkovitosti tržišta poravnanja u Uniji 24.01.2023.
COM (2023) 34 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada 23.01.2023.
COM (2023) 37 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (ST 10158/21; ST 10158/21 ADD 1) o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Njemačke 23.01.2023.
COM (2022) 702 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o usklađivanju određenih aspekata prava o nesolventnosti 20.01.2023.
COM (2023) 31 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskoj statistici o stanovništvu i stanovima, izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 763/2008 i (EU) br. 1260/2013 20.01.2023.
COM (2023) 10 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2017/745 i (EU) 2017/746 u pogledu prijelaznih odredaba za određene medicinske proizvode i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode 20.01.2023.
COM (2022) 540 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, Direktive 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja i Direktive 2008/105/EZ o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike 19.01.2023.
COM (2022) 542 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (preinaka) 19.01.2023.
COM (2022) 541 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (preinaka) 19.01.2023.
COM (2022) 682 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir politike EU-a o plastici na biološkoj osnovi, biorazgradivoj plastici i plastici koja se može kompostirati 18.01.2023.
COM (2022) 745 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o petom izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju 17.01.2023.
COM (2023) 11 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi pčelarskih programa 13.01.2023.
COM (2023) 9 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o studiji izvedivosti sustava preispitivanja na temelju djelatnih tvari („monografije”) i ostalih potencijalnih alternativa za procjenu rizika koji za okoliš predstavljaju veterinarsko-medicinski proizvodi 13.01.2023.
COM (2023) 23 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane 13.01.2023.
COM (2023) 1 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Tehničko izvješće JRC-a „Procjena potencijala za energetsku učinkovitost u proizvodnji, prijenosu i skladištenju električne energije” 09.01.2023.
COM (2023) 5 IZVJEŠĆE KOMISIJE o procjeni carinskih povreda i kazni u državama članicama Carinski zakon Unije 06.01.2023.
COM (2022) 739 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (CEDEFOP) 06.01.2023.
COM (2023) 3 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi inicijative WestMED 05.01.2023.
COM (2023) 6 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU – Ukrajina o ažuriranju Priloga XLIV. Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 05.01.2023.
COM (2022) 741 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (NIS) 05.01.2023.
COM (2022) 742 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (Akt o kibersigurnosti) 05.01.2023.
COM (2022) 743 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (Centar za kibersigurnost) 05.01.2023.
COM (2023) 4 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke 2014/170/EU o uspostavljanju popisa nekooperativnih trećih zemalja u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u pogledu Kameruna 05.01.2023.
COM (2022) 753 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 03.01.2023.