EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 2864
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2021) 184 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 16.04.2021.
COM (2021) 187 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 16.04.2021.
COM (2021) 178 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 13. sjednici Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu donošenja izmjena UTP-a za lokomotive i putnička željeznička vozila, UTP-a za željeznička vozila – teretni vagoni, UTP-a za pristupačnost željezničkog sustava osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću, donošenja UTP-a primjenjivog na provjere sastava vlaka i kompatibilnosti pruga i UTP-a primjenjivog na podsustav infrastrukture, nadogradnje upućivanja na tehničke dokumente TSI-ja za TAF navedene u Dodatku I. UTP-u za TAF i revizije ATMF-a u pogledu subjekata nadležnih za održavanje (ECM) 15.04.2021.
COM (2021) 176 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe 14.04.2021.
COM (2021) 174 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na desetom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga izmjena Dodatka A 13.04.2021.
COM (2021) 175 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske Unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za kakao 13.04.2021.
COM (2021) 183 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Vijeća za trgovinske aspekte prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije 13.04.2021.
COM (2021) 167 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1344 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Cipru radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 13.04.2021.
COM (2021) 173 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, u pogledu izmjena odluka br. 1/2014, br. 2/2014, br. 3/2014, br. 4/2014 i br. 5/2014 Odbora za trgovinu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini i ažurirali popisi arbitara i stručnjaka za trgovinu i održivi razvoj 12.04.2021.
COM (2021) 159 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Ukrajine 08.04.2021.
COM (2021) 154 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Euromediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane 08.04.2021.
COM (2021) 161 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Republike Armenije, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane 08.04.2021.
COM (2021) 153 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Euromediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane 08.04.2021.
COM (2021) 160 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Republike Armenije, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane 08.04.2021.
COM (2021) 157 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Države Katara, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane 08.04.2021.
COM (2021) 144 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku 31.03.2021.
COM (2021) 147 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 29.03.2021.
COM (2021) 145 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru za ekološke proizvode osnovanom Sporazumom između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima u pogledu donošenja njegova poslovnika 26.03.2021.
COM (2021) 137 Prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu 25.03.2021.
COM (2021) 140 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) 25.03.2021.
COM (2021) 136 Preporuka za odluku Vijeća kojom se Komisiju ovlašćuje za pregovaranje, u ime Unije, o izmjenama Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) 24.03.2021.
COM (2021) 134 Komunikacija Komisije Vijeću o povlačenju Komisijina Prijedloga ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko (COM(2020) 770 final od 30.11.2020.) i Komisijina Prijedloga ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko (COM(2020) 769 final od 30.11.2020.) 23.03.2021.
COM (2021) 132 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za pridruživanje u sastavu za trgovinu i Vijeću za pridruživanje osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu pozitivnog mišljenja o sveobuhvatnom planu koji je gruzijska vlada odobrila za provedbu zakonodavstva u vezi s javnom nabavom i priznavanja dovršetka faze 1 Priloga XVI.B Sporazumu o pridruživanju 22.03.2021.
COM (2021) 146 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o programu Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. 19.03.2021.
COM (2021) 127 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji na 103. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost i 76. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša, o donošenju izmjena Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, Međunarodnog kodeksa o poboljšanom programu inspekcija tijekom pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, Međunarodnog kodeksa o sustavima za zaštitu od požara i Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima 18.03.2021.
COM (2021) 130 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) 18.03.2021.
COM (2021) 123 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv širenja terorističkih sadržaja na internetu 17.03.2021.
COM (2021) 128 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 17.03.2021.
COM (2021) 119 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o kakau iz 2010. 16.03.2021.
COM (2021) 117 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti da donosi delegirane akte dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2018/974 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima 12.03.2021.
COM (2021) 115 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima (preinaka) 12.03.2021.
JOIN (2021) 6 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno Upravno Područje Hong Kong: godišnje izvješće za 2020. 12.03.2021.
JOIN (2021) 5 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno Upravno Područje Makao: godišnje izvješće za 2020. 12.03.2021.
COM (2021) 95 Prijedlog odluke Vijeća o porezu „octroi de mer” u najudaljenijim francuskim regijama i izmjeni Odluke br. 940/2014/EU 11.03.2021.
COM (2021) 116 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standardâ u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju standardâ za usklađene riječne informacijske servise 11.03.2021.
COM (2021) 114 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u vezi s predviđenom odlukom sudionica Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima 11.03.2021.
COM (2021) 113 Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području nadležnosti Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 11.03.2021.
COM (2021) 110 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o humanitarnom djelovanju EU-a: novi izazovi, ista načela 10.03.2021.
COM (2021) 112 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za tropsko drvo u vezi s produljenjem Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006. 10.03.2021.
COM (2021) 111 Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/92 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2021. u vodama Unije i vodama izvan Unije 10.03.2021.
COM (2021) 109 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 09.03.2021.
COM (2021) 108 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava 09.03.2021.
COM (2021) 103 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 08.03.2021.
COM (2021) 73 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i vlade Grenlanda i vlade Danske, s druge strane, i Protokola o njegovoj provedbi 05.03.2021.
COM (2021) 72 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i vlade Grenlanda i vlade Danske, s druge strane, i njegova protokola o provedbi 05.03.2021.
COM (2021) 101 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030. 04.03.2021.
COM (2021) 102 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava 04.03.2021.
COM (2021) 105 Komunikacija Komisije Vijeću - Godinu dana od izbijanja pandemije bolesti COVID-19: odgovor u okviru fiskalne politike 04.03.2021.
COM (2021) 93 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama 04.03.2021.
COM (2021) 92 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o upotrebi putnog zdravstvenog osiguranja na temelju članka 15. Uredbe (EZ) br. 810/2009 među nositeljima vize tijekom njihova boravka na državnom području država članica 02.03.2021.