EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 4747
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2023) 723 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju uredbi (EU) 2019/817 i 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća 23.11.2023.
COM (2023) 707 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Sažetak strateških planova u okviru ZPP-a za razdoblje 2023.–2027.: zajednički napori i kolektivna ambicija 23.11.2023.
COM (2023) 729 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Latvije 23.11.2023.
COM (2023) 726 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10158/21 i ST 10158/21 ADD 1) o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Njemačke 23.11.2023.
COM (2023) 731 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10161/21 i ST 10161/21 ADD 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Belgije 23.11.2023.
COM (2023) 735 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) od 20. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra 23.11.2023.
COM (2023) 645 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sprečavanju gubitaka plastičnih peleta radi smanjenja onečišćenja mikroplastikom 23.11.2023.
COM (2023) 545 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost: sljedeći koraci 22.11.2023.
COM (2023) 698 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o proširenju Direktive [XXXX] na državljane trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici 22.11.2023.
COM (2023) 727 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke Vijeća 89/367/EEZ o osnivanju Stalnog odbora za šumarstvo 22.11.2023.
COM (2023) 722 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištima koja treba zauzeti u ime Europske unije na trećoj sjednici sastanka stranaka Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima 22.11.2023.
COM (2023) 717 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće iz 2023. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2022. 21.11.2023.
COM (2023) 714 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi 21.11.2023.
COM (2023) 713 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u 2023., kako je navedeno u članku 16. Uredbe (EU) 2021/1229 21.11.2023.
COM (2023) 718 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 21.11.2023.
COM (2023) 721 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 21.11.2023.
COM (2023) 712 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o aktivnostima Zaklade za MSFI-je, EFRAG-a i PIOB-a u 2022. 20.11.2023.
COM (2023) 710 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 20.11.2023.
COM (2023) 701 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća ministara Energetske zajednice (Beč, Austrija, 14. prosinca 2023.) 20.11.2023.
COM (2023) 704 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) 2021/512 kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava primjena, u vezi sa Sjevernom Irskom, posebne mjere odstupanja od članaka 16. i 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu produljenja tog odobrenja 20.11.2023.
COM (2023) 699 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) 17.11.2023.
COM (2023) 709 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša 17.11.2023.
COM (2023) 665 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o šestom izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju 17.11.2023.
COM (2023) 708 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora CETA-e osnovanog Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem odluke o tumačenju članka 8.10., Priloga 8.-A, članka 8.9. stavka 1. i članka 8.39. stavka 3. CETA-e u skladu s člankom 26.1. stavkom 5. točkom (e) CETA-e 17.11.2023.
JOIN (2023) 37 ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost 2.0 od studenog 2022. do listopada 2023. 17.11.2023.
COM (2023) 740 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o provedbi i izvršenju trgovinske politike EU-a 15.11.2023.
COM (2023) 703 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora („Direktiva o otvorenim podatcima”) 14.11.2023.
COM (2023) 672 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Rješavanje problema nestašice lijekova u EU-u 14.11.2023.
COM (2023) 706 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o suradnji između Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) i tijela Republike Armenije nadležnih za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima 14.11.2023.
COM (2023) 705 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o suradnji između Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) i tijela Republike Armenije nadležnih za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima 14.11.2023.
COM (2023) 730 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU ŠESTO IZVJEŠĆE U OKVIRU MEHANIZMA SUSPENZIJE VIZA 13.11.2023.
COM (2023) 641 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o planu EU-a za borbu protiv trgovine drogom i organiziranog kriminala 13.11.2023.
COM (2023) 684 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Izvješće o inicijativama politika EU-a za promicanje ulaganja u čiste tehnologije (Preliminarna procjena mjera koje je EU poduzeo za poticanje ulaganja u čiste tehnologije i učinak američkog Zakona o smanjenju inflacije na ulaganja) 13.11.2023.
COM (2023) 697 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja protokola o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Cabo Verdea 13.11.2023.
COM (2023) 587 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024., 2025. i 2026. za određene riblje stokove koje se primjenjuju u vodama Unije i, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije te o izmjeni Uredbe (EU) 2023/194 u pogledu dubokomorskih stokova 13.11.2023.
COM (2023) 649 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2013/11/EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, kao i direktiva (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 i (EU) 2020/1828 09.11.2023.
COM (2023) 689 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvoznim dozvolama 2022. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 08.11.2023.
COM (2023) 694 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU o aktivnostima i konzultacijama Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 219/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 08.11.2023.
COM (2023) 529 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o transfernim cijenama 08.11.2023.
COM (2023) 695 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Regionalnog upravljačkog odbora Prometne zajednice u pogledu donošenja proračuna Prometne zajednice za 2024. 08.11.2023.
COM (2023) 693 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu uvođenja zajedničkog skupa pravila o nadoknadi troškova osoba izvan Stalnog tajništva Prometne zajednice pozvanih da sudjeluju na sastancima Prometne zajednice 08.11.2023.
COM (2023) 681 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u vezi s Odlukom Vijeća EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje o izmjeni njegova poslovnika 08.11.2023.
COM (2023) 688 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o dodjeli odstupanja na temelju članka 22. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podneseno u skladu s člankom 14. stavkom 3. Direktive 93/109/EZ o aktivnom i pasivnom biračkom pravu na izborima za Europski parlament 06.11.2023.
COM (2023) 593 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) br. 1092/2010, (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 i (EU) 2021/523 u pogledu određenih zahtjeva o izvješćivanju u području financijskih usluga i potpore ulaganjima 06.11.2023.
COM (2023) 661 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu višegodišnjih programa nadzora, obavijesti o prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama, privremenih odstupanja od uvoznih zabrana i posebnih uvoznih zahtjeva te uspostave postupaka za njihovo odobravanje, privremenih uvoznih zahtjeva za visokorizično bilje, biljne proizvode i druge predmete, uspostave postupaka za uvrštavanje visokorizičnog bilja na popis, sadržaja fitosanitarnih certifikata, upotrebe biljnih putovnica i određenih zahtjeva za izvješćivanje o demarkiranim područjima i nadzorima štetnih organizama 06.11.2023.
COM (2023) 680 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 03.11.2023.
COM (2023) 679 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o tržišnim opservatorijima Unije 03.11.2023.
COM (2023) 682 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU u skladu s člankom 5. stavkom 5. i člankom 6. stavkom 10. Uredbe (EU) 2019/942 o sudjelovanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora u provedbi mrežnih pravila i smjernica za električnu energiju donesenih u obliku delegiranih akata 03.11.2023.
COM (2023) 648 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o primjeni Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova 03.11.2023.
COM (2023) 686 IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće Europske unije o dodatnom razdoblju za ispunjavanje obveza u okviru Kyotskog protokola (obvezno na temelju članka 22. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ i Odluke 13/CMP.1 Konferencije stranaka Kyotskog protokola) 03.11.2023.